Vergadering Gemeenteraad 01-02-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Handelingen van de gemeenteraadsvergaderingen van 30 november 2017 + erratum en van 21 december 2017 + erratum Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken week 50 van 2017 t/m week 3 van 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Vaststellen hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het presidium stelt voor om ten aanzien van de bespreekagenda een totale spreektijd aan te houden van 2 uur. Dit betekent 8 minuten per fractie en 32 minuten voor het college.

6 Initiatiefvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

7 Benoemingen Bekijk dit agendapunt online

8 Bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

8.1 Voorstel van de commissie Economie, Financiën en Bestuur aan de gemeenteraad inzake Referendumverordening Delft. (3611474) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De burgemeester wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De SP overweegt een amendement om de gekwalificeerde meerderheidsdrempel van 25% naar 20% te verlagen. Onafhankelijk Delft overweegt een amendement om digitale referendumaanvragen mogelijk te maken. Het CDA overweegt een amendement om de specifieke uitzonderingsgrond voor kwetsbare groepen te vervangen door een algemene uitzonderingsgrond.

8.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening Van Leeuwenhoekkwartier Noord”. (3181460). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

Een aantal fracties is tegen het voorstel. Om die reden vroeg de SP-fractie om agendering op de bespreekagenda.

8.3 College van B&W: beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2017-2020 en jaarverslagen Handhaven Sociale Zekerheid 2015 en 2016 (week 27, nr. 3070459) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie D66 heeft aangekondigd een motie in te dienen.

8.4 College van B&W: afdoening motie optimalisatie autoluwplus Dertienhuizen-Doelenplein (wk 47, nr. 3166751). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

Fractie Stadsbelangen Delft heeft een motie aangekondigd.

9 Hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

9.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake jaarrekening 2015 en 2016 van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft. (3166891). Bekijk dit agendapunt online

9.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake H4 Inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022. (3158904). Bekijk dit agendapunt online

9.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake aanpassing van de APV en de Legesverordening i.v.m. een kleine evenementenvergunning. (3596790). Bekijk dit agendapunt online

9.4 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft. (3181474). Bekijk dit agendapunt online

9.5 Voorstel van het presidium aan de gemeenteraad inzake bekrachtiging geheime informatie aandeelhouderschap Eneco. (3611558). Bekijk dit agendapunt online

9.6 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake besluiten governance Avalex. (3193661). Bekijk dit agendapunt online

9.7 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake herontwikkeling Van der Goesstraat/Van Schuijlenburchstraat: toepassen Wro-coördinatieregeling (coördinatiebesluit). (3181952). Bekijk dit agendapunt online

9.8 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake tweede fase overdracht taken uitvoering straatparkeren naar ParkerenDelft. (3182508). Bekijk dit agendapunt online

9.9 Voorstel van de R&A-commissie aan de gemeenteraad inzake planning- en controlcyclus 2018. (3611482). Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties