Vergadering Gemeenteraad 08-03-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Handelingen van de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2018 Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken week 4 t/m week 8. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Vaststellen hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het presidium stelt voor om ten aanzien van de bespreekagenda een totale spreektijd aan te houden van 3,5. uur. Dit betekent 16 minuten per fractie en 34 minuten voor het college.

6 Initiatiefvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

7 Benoemingen Bekijk dit agendapunt online

7.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake herbenoeming lid Adviescommissie voor bezwaarschriften (nr. 3612177). Bekijk dit agendapunt online

7.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake benoeming leden Raad van Toezicht Librijn openbaar onderwijs (nr. 3613440). Bekijk dit agendapunt online

7.3 Voorstel van het presidium aan de gemeenteraad inzake herbenoeming leden Referendumkamer (nr. 3637403). Bekijk dit agendapunt online

8 Bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

8.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake ruimtelijke economische visie Delft 2030 (3166091). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Hierbij betrekken de brieven van het college inzake notitie reikwijdte en detailniveau Schieoevers Noord en stand van zaken Schieoevers.
Wethouder Förster wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De SP-fractie overweegt een motie over de verlaging van de milieucategorieën. De fractie VVD overweegt een motie over Schieoevers. De fractie CDA overweegt een motie over de meetbaarheid van de doelen.

8.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake herinrichting kwaliteitsketen (fysieke leefomgeving) (nr. 3617109). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie Onafhankelijk Delft overweegt een amendement om inspraak mogelijk te maken.

8.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake aanvraag Fonds 2040 – stationskap station Delft Zuid (nr. 3617054). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie Stadsbelangen Delft overweegt een motie over de naamswijziging van het station.

8.4 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake fietsparkeren Delft: voorstel uitvoeringsagenda 2018 t/m 2021 (nr. 3616981). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie GroenLinks overweegt een motie over het schrappen van de fietscoaches. De fractie STIP kondigde moties aan over fietsparkeernormen en het omvormen van autoparkeerplekken. Mogelijk volgt ook nog een amendement over de dekking van het voorstel.

8.5 College van B&W: Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 (week 41, nr. 3139052) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie Onafhankelijk Delft heeft een motie aangekondigd inzake nadere financiële informatie over het uitvoeringsprogramma.

8.6 Brief van Fractie van Koppen inzake notitie Delft Borstvoedingsvriendelijk (nr. 3623444). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

Fractie Van Koppen heeft een motie aangekondigd

8.7 Brief van het college aan de gemeenteraad inzake basisschool De Schatkaart (nr. 3626538). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Hekker wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

Fractie PvdA neemt het onderwerp mee terug naar de fractie.

8.8 Brief van het college aan de gemeenteraad inzake visie Sport en Bewegen 2017-2025 (nr. 3600790). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fracties van SP, CDA, ChristenUnie en PvdA overwegen moties in te dienen. De fractie Onafhankelijk Delft neemt de visie mee terug naar de fractie.

8.9 Brief van het college aan de gemeenteraad inzake woonvisie 2016-2023 en woningbouwmonitor 2017 (nr. 3182318). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

Een aantal fracties hebben een motie aangekondigd. OD neemt het onderwerp mee terug naar de fractie

810 Interpellatieverzoek van de fractie Onafhankelijk Delft inzake het nieuwe inzamelen van het huishoudelijk afval door Avalex.

9 Hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

9.1 Voorstel van de Rekening & Auditcommissie aan de gemeenteraad inzake verordening Delftse Rekenkamer 2018 (nr. 3620118) Bekijk dit agendapunt online

9.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake nota verbonden partijen 2018-2021 (3177306). Bekijk dit agendapunt online

9.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk (3609680). Bekijk dit agendapunt online

9.4 Voorstel van het presidium aan de gemeenteraad inzake bekrachtiging geheime informatie inzake toelichting Eneco op Bestuur en Toezicht (nr. 3632708). Bekijk dit agendapunt online

9.5 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake kredietaanvraag uitbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft (nr. 3604941). Bekijk dit agendapunt online

9.6 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststellen kaders voor Right to Challenge (nr. 3618941). Bekijk dit agendapunt online

9.7 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake aanvraag bijdrage Gemeentefonds kosten Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) (nr. 3604920). Bekijk dit agendapunt online

9.8 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake concretisering programma Nieuw Delft (nr. 3610583). Bekijk dit agendapunt online

9.9 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Omgevingsvisie, fase 1: de basis voor het gesprek met de stad (nr. 3182517). Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties