... Vergaderagenda detail Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 21-12-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Handelingen van de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken week 47 t/m week 49 Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het presidium stelt voor om ten aanzien van de bespreekagenda een totale spreektijd aan te houden van 3 uur. Dit betekent 13 minuten per fractie en 37 minuten voor het college.

Er is een actuele motie inzake "Openhouden Openbare basisschool De Schatkaart" aangeleverd door de fracties PvdA, Stadsbelangen Delft, Van Koppen en D66. Voorgesteld wordt deze actuele motie aan de agenda toe te voegen.Donderdagmiddag om 16.37 uur is van de indienende fracties een gewijzigde actuele motie ontvangen met de titel "behoud openbaar basisonderwijs in Voordijkshoorn/Harnaschpolder.

6 Initiatiefvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

7 Benoemingen Bekijk dit agendapunt online

8 Bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

8.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: wijzigen van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015 (nr. 3145920).

Wethouder Brandligt wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie D66 heeft aangekondigd een motie werk maken van talent in te dienen.

8.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: transitie bestuursmodel STOVOD, wijziging statuten, convenant en benoeming leden Raad van Toezicht (nr. 3157069).

Wethouder Hekker wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie PvdA neemt het stuk mee terug naar de fractie.

8.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake ruimtelijke ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof/Agathaplein (nr. 3141177). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De VVD overweegt een motie om drie scenario's uit te laten werken. De SP overweegt een amendement over beslispunt 3 (de verzelfstandiging) en een motie over de scenariokeuzes. De ChristenUnie heeft een motie aangekondigd om het project als risicovol project te bestempelen.

8.4 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake regeling “Delftse aanpak risico’s in beeld” (nr. 3167006). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouders Hekker en Harpe worden uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De SP-fractie heeft aangegeven een motie over 'go/no go-momenten' in te dienen.

8.5 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststelling bestemmingsplan Het Arsenaal (nr. 3146454). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fracties Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen nemen het onderwerp voor bespreking mee terug naar de fractie.

8.6 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake besluiten governance Avalex (nr. 3143241). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouders Brandligt en Harpe worden uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fracties CDA en Onafhankelijk Delft nemen het onderwerp voor bespreking mee terug naar de fractie. De fractie VVD heeft een motie “onderzoeken optie zonder Avalex” aangekondigd. De fractie SP overweegt een motie over de optie “uittreden uit Avalex”.

8.7 Actuele motie behoud openbaar basisonderwijs in Voordijkshoorn/Harnaschpolder van de fracties PvdA, Stadsbelangen Delft, Van Koppen en D66.

9 Hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

9.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: vaststelling van “Delft, de sociale kracht in de stad” Sociale Visie Delft, vervolg voor 2018-2022 (nr. 3121345).

9.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (nr. 3145653). Bekijk dit agendapunt online

9.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: compensatie rijkskorting middelen GOAB en daartoe vast te stellen van de 5e begrotingswijziging 2018 (3151440).

9.4 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: 1e wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen en de 1e wijziging van de legesverordening Delft 2018 (nr. 3161765).

9.5 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: vaststelling van de 3e Algemene Raads Begrotingswijziging 2017door middel van de 3e begrotingswijziging 2017 (nr. 3162007).

9.6 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststelling financiële verordening (nr. 3152556). Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online