... Vergaderagenda detail Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 01-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In memoriam oud-burgemeester A.P. Oele

2 Handelingen van de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2017 + erratum. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken week 15 t/m week 20. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het presidium stelt voor om ten aanzien van de bespreekagenda een totale spreektijd aan te houden van 2.30 uur. Dit betekent 10 minuten per fractie en 40 minuten voor het college.

6 Initiatiefvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

7 Benoemingen Bekijk dit agendapunt online

7.1 Voorstel van het presidium aan de gemeenteraad inzake benoeming van een lid in de werkgeverscommissie. Bekijk dit agendapunt online

7.2 Voorstel van de werkgeverscommissie aan de gemeenteraad inzake benoeming van een plaatsvervangend griffier. Bekijk dit agendapunt online

8 Bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

8.1 Brief van de gemeente Hof van Twente inzake Legalisering thuisteelt medicinale cannabis (nr. 2978235). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De burgemeester wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

STIP overweegt een motie in te dienen om als Delftse raad zich uit te spreken voor gereguleerde wietteelt in Delft en het college te laten onderzoeken wat daarvoor nodig is om dit op een goede manier te organiseren.

8.2 Brief van het college inzake Phoenixstraat 16 (nr. 3016725). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie Stadsbelangen heeft aangekondigd een motie in te dienen met als strekking geen studentenhuisvesting op deze A-locatie

8.3 Brief van het college inzake concept-zienswijze op ontwerpbegroting 2018 Avalex (nr. 3033160). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouders Brandligt en Harpe worden uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

De fractie ChristenUnie neemt de concept-zienswijze en de tekstaanvullingen van de VVD-fractie voor bespreking ,mee terug naar de fractie. Een aantal fracties overweegt tekstwijzigingsvoorstellen op de concept-zienswijze

8.4 Actuele motie van de fractie ChristenUnie inzake grondwateronttrekking Delft Noord reductie (nr. 3020698). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

9 Hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

9.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake zondagavondregulering parkeren binnenstad verlengen (nr. 3006253). Bekijk dit agendapunt online

9.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Delftse Participatie Aanpak (Delfts Doen) (nr. 2991078). Bekijk dit agendapunt online

9.3 Voorstel aan de gemeenteraad inzake anterieure overeenkomst uitbreiding PLUS aan de Van Foreestweg (nr. 3016179). Bekijk dit agendapunt online

9.4 Voorstel van het Presidium aan de gemeenteraad inzake bekrachtiging geheimhouding informatie over de verkoopprocedure van de vastgoedportefeuille van VOM Delft BV (nr. 3036414) Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten