Vergadering Gemeenteraad 06-03-2014

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Handelingen van de gemeenteraadsvergadering van 6 februari + erratum Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken (lijsten week 5 tot en met week 8) Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het presidium stelt een totale spreektijd van 3 uur voor. Dit betekent 13 minuten per fractie en 50 minuten voor het college

6 Initiatiefvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

7 Benoemingen Bekijk dit agendapunt online

8 Bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

8.01 Brief van winkeliersvereniging De Klis inzake het verdwijnen van runshopplaatsen aan het Vrouw Juttenland en Voorstraat Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie Stadsbelangen heeft een motie aangekondigd over het alsnog terugbrengen van runshopplaatsen in het noordelijk winkelgebied.
Dit agendapunt is volledig besproken in de commissie SVR. De commissiebespreking in de raadsvergadering wordt, op verzoek van de fractie Stadsbelangen, afgerond met besluitvorming over deze motie.
Wethouder Junius wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.02 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014-2018 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie van GroenLinks heeft een motie aangekondigd m.b.t. de samenstelling van de sociale wijkteams en m.b.t. de cliëntondersteuning door MEE.
De fractie van ChristenUnie overweegt een motie op het onderdeel "eigen kracht".
De wethouders De Prez en Guldemond worden uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.03 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake toetsingskader woningbouwplannen Delft Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie van D66 heeft een amendement aangekondigd m.b.t. het toevoegen van duurzaamheid als criterium.
De fractie van ChristenUnie heeft een amendement aangekondigd m.b.t. het prioriteren van meersterrenwoningen.
Wethouder De Prez wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn

8.04 Brief college inzake financieel meerjarenbeeld Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie Onafhankelijk Delft heeft een motie aangekondigd over sport en recreatie.
Dit agendapunt is volledig besproken in de commissie M&E. De commissiebespreking in de raadsvergadering wordt, op verzoek van de fractie Onafhankelijk Delft, afgerond met besluitvorming over deze motie.
De wethouders Brandligt en De Prez worden uitrgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.05 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake verklaring van geen bedenkingen "vernieuwing Sint Sebastiaansbrug" Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie Stadsbelangen heeft een motie aangekondigd over het uitvoeren van een second-opinion-onderzoek naar de geluidsoverlast.
Dit agendapunt is volledig besproken in de commissie SVR. De commissiebespreking in de raadsvergadering wordt, op verzoek van de fractie Stadsbelangen, afgerond met besluitvorming over deze motie.
De wethouders Junius en Guldemond worden uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.06 Bespreking contract provincie - gemeente m.b.t. de Sint Sebastiaansbrug Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie Onafhankelijk Delft heeft een motie van afkeuring aangekondigd tegen wethouder Junius omdat men van mening is dat dit onderwerp in de openbaarheid besproken had moeten worden.
Dit agendapunt is volledig besproken in de commissie SVR. De commissiebespreking in de raadsvergadering wordt, op verzoek van de fractie Onafhankelijk Delft, afgerond met besluitvorming over deze motie.
Wethouder Junius wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.07 Brief van het college inzake werkzaamheden en bebording bij Bieslandsekade richting Korftlaan Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie Stadsbelangen heeft een motie van ongenoegen aangekondigd tegen wethouder Brandligt omdat men van mening is dat dit onderwerp eerst met de raad besproken had moeten worden.
De fractie Onafhankelijk Delft heeft een motie aangekondigd inzake intrekken van 217 bekeuringen viaduct Bieslandsekade-Delftse Hout.
Dit agendapunt is volledig besproken in de commissie SVR. De commissiebespreking in de raadsvergadering wordt, op verzoek van de fracties Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft, afgerond met besluitvorming over deze motie.
Wethouder Brandligt wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.08 Brief van het college inzake staken van project Gelatinebrug Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie Onafhankelijk Delft heeft een motie van afkeuring aangekondigd m.b.t. het door het college gevoerde beleid.
Dit agendapunt is volledig besproken in der commissie SVR. De commissiebespreking in de raadsvergadering wordt, op verzoek van de fractie Onafhankelijk Delft, afgerond met besluitvorming over deze motie.
Wethouder Guldemond wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.09 Brief college inzake voortgang stand van zaken Syriëgangers Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fractie Onafhankelijk Delft heeft een motie aangekondigd met als strekking dat pas met hulptrajecten voor teruggekeerde Syriëgangers begonnen mag worden als duidelijk is dat zij geen misdaden hebben begaan.
Dit agendapunt is volledig besproken in de commissie BLD. De commissiebespreking in de raadsvergadering wordt, op verzoek van de fractie Onafhankelijk Delft, afgerond met besluitvorming over deze motie.
De burgemeester wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.10 Brief werkgroep Arboretum-Heempark inzake toekomstig beheer Arboretum-Heempark en brief college inzake Hertenkamp Delftse Hout en Dierenweide in Hof van Delft Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Naar aanleiding van beide brieven heeft de SP fractie een motie aangekondigd inzake de bezuinigingen op de stedelijke groenvoorzieningen.
Dit agendapunt is volledig besproken in de commissie BLD. De commissiebespreking in de raadsvergadering wordt, op verzoek van de SP fractie, afgerond met besluitvorming over deze motie.
De wethouders De Prez en Brandligt worden uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

8.11 Actuele motie "Kunst onder DAC" ingediend door de fracties GroenLinks en de SP Bekijk dit agendapunt online

8.12 Actuele motie "LVVP Zuidplantsoen", ingediend door de SP fractie Bekijk dit agendapunt online

9 Hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

9.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststelling onttrekkingsbesluit Kluyverweg Bekijk dit agendapunt online

9.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake verklaring van geen bedenkingen realiseren studentenhuisvesting Stieltjesweg Bekijk dit agendapunt online

9.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Herman Broerenschool Bekijk dit agendapunt online

9.4 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake maatschappelijke participatie van kinderen Bekijk dit agendapunt online

9.5 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake wijziging Legesverordening Delft 2014 Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties