Vergadering Gemeenteraad 16-10-2014

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Handelingen van de gemeenteraadsvergadering van 25 september 2014 + erratum Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken (DDL week 38 tot en met week 40) Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het presidium stelt een totale spreektijd van 2.30 uur voor. Dit betekent 11 minuten per fractie en 40 minuten voor het college

6 Initiatiefvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

7 Benoemingen Bekijk dit agendapunt online

7.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake herbenoeming leden en voordracht nieuwe voorzitter van de ACB Bekijk dit agendapunt online

7.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake herbenoeming van de Algemeen- en Kamervoorzitter van de ACB Bekijk dit agendapunt online

8 Bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

8.1 Sebastiaansbrug Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Ø Brief college inzake beantwoording vragen Sebastiaansbrug
Ø Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Stadsbelangen inzake Sebastiaansbrug
Ø Brief college inzake project St. Sebastiaansbrug
Ø Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen fractie SP inzake Sebastiaansbrug
Ø Beantwoording schriftelijke vragen fracties CU, SP en Stadsbelangen
Ø Brief college inzake voorgangsrapportage aanleg tramlijn 19
Wethouder Harpe wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn. Dit voorstel is besproken in de commissie RVW van 7 oktober 2014.

De fracties van Onafhankelijk Delft en CDA hebben in de commissie aangekondigd mogelijk een motie in te dienen

8.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststellen verordening elektronische kennisgeving Delft 2014 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Hekker wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn. Dit voorstel is besproken in de commissie EFB van 2 oktober 2014. Over dit voorstel is formele besluitvorming door de raad vereist.
De fracties van SP, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen hebben in de commissie aangekondigd mogelijk een motie in te dienen.

8.3 Reflectie Veiligheid en consultatie Regionaal Beleidsplan Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: - Brief van college van B&W: veiligheidsplan 2015-2018
- Brief van college van B&W: Regionaal en Lokaal veiligheidsplan 2015-2018: veiligheidscijfers Delft en de voorgestelde kaders (lokaal) veiligheidsbeleid 2015-2018.
De burgemeester wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn. Dit voorstel is besproken in de commissie EFB van 2 oktober 2014.

De fracties van SP en Onafhankelijk Delft hebben in de commissie aangekondigd mogelijk een motie in te dienen.

8.4 Afvalbeleid Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: - Brief college inzake Grip op Grondstoffen (afvalbeleid)
- Brief college inzake gewijzigd verzamelbesluit in het kader van de afvalstoffenverordening
- Brief college inzake jaarstukken 2013 en begrotingsdocumenten Avalex
- Verslag bewonersavonden
Wethouder Harpe wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn. Dit voorstel is besproken in de commissie RVW van 7 oktober 2014.

De fractie van Onafhankelijk Delft heeft in de commissie aangekondigd mogelijk een motie in te dienen.

8.5 Brief college inzake afhandeling motie Blankenburgtunnel en burgerbrief inzake motie Blankenburgtunnel Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn. Dit voorstel is besproken in de commissie RVW van 7 oktober 2014.

Tijdens de behandeling in de commissie RVW van 7 oktober 2014 is gebleken dat een meerderheid van de raad van mening is dat de motie met deze brief van het college is afgedaan. De fracties van ChristenUnie, SP en GroenLinks zijn het hiermee niet eens en hebben aangegeven zich te willen beraden over de ontstane situatie. Zij komen mogelijk met een nieuwe motie.

8.6 Brief college inzake duurzame gebiedsontwikkeling "Nieuw Delft" Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouders Brandligt en De Prez worden uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn. Dit voorstel is besproken in de commissie RVW van 7 oktober 2014.

De fractie van D66 heeft aangegeven deze brief mee terug te nemen voor nader beraad in de fractie. Mogelijk wordt door deze fractie een motie ingediend

9 Hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

9.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake intrekking van de verordening voor het verlenen van ontheffing artikel 87 RVV Bekijk dit agendapunt online

9.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststelling gemeentelijke huisvestingsverordening 2015 na opheffing Stadsgewest Haaglanden Bekijk dit agendapunt online

9.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake controleprotocol incl. toetsingskader Rechtmatigheid t.b.v. accountantscontrole jaarrekening 2014 Bekijk dit agendapunt online

9.4 Voorstel van de voorzitter van de R&A-commissie inzake Rapport Delftse rekenkameronderzoek "Opvolging aanbevolen" Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties