... Vergaderagenda detail Vergadering Fractievoorzittersoverleg

Vergadering Fractievoorzittersoverleg 26-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:18:30

AGENDA

1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda

3 Vaststellen verslag van 20 maart 2017

4 Jaarplan griffie

5 Digitale stemhulp

6 Vragen van het vorige FVO tav gemeenteraadsverkiezingen 2018 en opkomstbevordering

7 Evaluatie begrotingsbehandeling

8 Kamerbrief vernieuwing democratie

9 WVTTK/Rondvraag

10 Sluiting