... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen

Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 16-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van Commissie Algemeen d.d. 23 november 2017 (SDW-onderdelen) en de overlegvergadering d.d. 6 december 2017

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda/bepalen spreektijden Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 2 uur en 15 minuten aan te houden. Dit betekent 10 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 9. De spreektijd voor het college is bepaald op 30 minuten en voor eventuele insprekers is 5 minuten gereserveerd.

6 Voorstel aan de gemeenteraad inzake H4 inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022 (week 49, nr. 3158904) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (Onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)

De Inkoopvisie 2019 - 2022 is het gezamenlijk kader van de gemeenten Westland, Rijswijk, Midden-Delfland en Delft en de basis voor de inkoop van de ondersteuning voor 2019.

Wethouder De Prez is uitgenodigd voor bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van donderdag 1 februari 2018.

7 College van B&W: uitkomsten analyse integratie van de functie Sociaal Raadslieden binnen de basisvoorzieningen (week 45, nr. 3156404) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad over de uitkomsten van de analyse van de integratie van de functie van de Sociaal Raadslieden binnen de basisvoorzieningen.

Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor bespreking. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 1 februari 2018 aan de orde.

Bij deze bespreking is te betrekken:

- Instituut Sociaal Raadslieden: jaarverslag 2015 en 2016 (week 24, nr. 3051976)
- College van B&W: jaarverslag ISR (week 50, nr. 3182425)

8 College van B&W: beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2017-2020 en jaarverslagen Handhaven Sociale Zekerheid 2015 en 2016 (week 27, nr. 3070459) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad over het beleidsplan "Hoogwaardig Handhaven 2017-2020" en de jaarverslagen "Handhaven Sociale Zekerheid 2015 en 2016".

De fracties van CU, CDA en D66 hebben verzocht om agendering van deze collegebrief. Motivering CU en CDA: de fracties willen de gemaakte beleidskeuzes bespreken met het college. Motivering D66: de fractie wil nog enkele vragen stellen aan het college.

Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor bespreking. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 1 februari 2018 aan de orde.

Bij deze bespreking is te betrekken:

- College van B&W: bestuurlijke reactie op het ongevraagde advies beleidsplan hoogwaardig handhaven (week 51, nr. 3187473)

- Nationale Ombudsman: rapport Behoorlijke Bijstand (week 42, nr. 3142723)
- College van B&W: rapport Nationale Ombudsman (week 45, nr. 3156504)
- College van B&W: afdoening toezegging m.b.t. overschot in de bijzondere bijstand (week 43, nr. 3147466)

9 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online