... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen

Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 16-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 6 december 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (week 48 t/m 51) Bekijk dit agendapunt online

3.1 Voorstel aan de gemeenteraad inzake H4 inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022 (week 49, nr. 3158904) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De Inkoopvisie 2019 - 2022 is het gezamenlijk kader van de gemeenten Westland, Rijswijk, Midden-Delfland en Delft en de basis voor de inkoop van de ondersteuning voor 2019.

Het college heeft verzocht om versnelde behandeling in verband met de verdere uitwerking van de visie.

Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.2 College van B&W: woonvisie 2016-2023 en woningbouwmonitor 2017 (week 50, nr. 3182318) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad over de stand van zaken van de Woonvisie en de jaarlijkse woningbouwmonitor.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 13 februari 2018.

3.3 College van B&W: eindrapportage Delft voor Elkaar 2016 (week 51, nr. 3187199) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad over de voortgang van de prestaties van Delft voor Elkaar.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 13 februari 2018.

3.4 Advies Raadswerkgroep Right to Challenge (week 2, nr. 3597108) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De werkgroep R2C heeft als doel om een vliegwiel op gang te brengen om R2C in Delft daadwerkelijk gestalte te geven voor burgers in Delft. De laatste periode is gewerkt aan een advies van de werkgroep aan het college over de kaders van R2C.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 13 februari 2018.
Bij deze bespreking wordt de reactie van het college betrokken.

3.5 Voorstel aan de gemeenteraad inzake jaarrekening 2015 en 2016 van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (week 48, nr. 3166891) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De raad wordt gevraagd de jaarrekeningen 2015 en 2016 van de stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft goed te keuren.

Advies: direct doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van de raad van 1 februari 2018.

4.1 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht ter vaststelling

4.2 Rapportages werkgroepen ISD & Right to Challenge (R2C) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De laatste vergadering van de werkgroep ISD was op 24 november 2017

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegde overzichten ter vaststelling

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online