Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 14-11-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:45
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst van de overlegvergadering van 3 oktober 2017 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Concept-besluitenlijst overlegvergadering 3 oktober 2017 ligt voor ter vaststelling.

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda/bepalen spreektijden Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van drie uur en half uur aan te houden. Dit betekent 14 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 10. De spreektijd voor het college is bepaald op 42 minuten en voor eventuele insprekers is 30 minuten gereserveerd.

6 Voorstel aan de gemeenteraad inzake Kadernota ISD III 'Een sterke basis voor een sociale stad' (week 28, nr. 3062232) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De raad wordt gevraagd de kadernota Innovatie Sociaal Domein III vast te stellen. Deze derde kadernota voor het sociale domein 'Sterke basis voor een sociale stad' geeft op hoofdlijnen richting aan wat gemeente, inwoners en partners de komende jaren gaan doen om de basis te versterken voor alle inwoners en specifiek voor de mensen die ondersteuning nodig hebben.

Wethouder De Prez, wethouder Hekker en wethouder Brandligt zijn uitgenodigd voor bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van donderdag 30 november 2017.

7 Voorstel aan de gemeenteraad inzake Opheffen school voor speciaal basisonderwijs De Bouwsteen (week 39, nr. 3123080) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het bestuur van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Librijn verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met het opheffen van de school voor Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen per 1 augustus 2018 of zoveel eerder als mogelijk.

Wethouder Hekker is uitgenodigd voor bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van donderdag 30 november 2017.

8 College van B&W: oprichting zelfstandige organisatie Toegang en verzoek tot uiten wensen en bedenkingen (week 38, nr. 3126101) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Voor de bespreking zijn ook de leden van de commissie EFB uitgenodigd.

Het college verneemt graag de wensen en bedenkingen van de raad ten aanzien van het voornemen de Toegangsorganisatie te verzelfstandigen.

Wethouder Hekker is uitgenodigd voor bespreking. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 30 november 2017 aan de orde.

Bij deze bespreking is te betrekken:
- College van B&W: afdoening toezegging Zelfredzaamheidsmatrix (week 43, nr. 3147423)

9 Plannen woningen complex Dr. Schaepmanstraat Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Op 5 september 2017 heeft Woonbron een presentatie gegeven over het voornemen een aantal woningen te slopen. Na afloop van deze presentatie hebben de fracties SP, PvdA en Onafhankelijk Delft aangegeven dit onderwerp te willen agenderen voor bespreking in de commissie.

Wethouder de Prez is uitgenodigd voor bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 30 november 2017 aan de orde.

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties