... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen

Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 06-12-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten van de overlegvergaderingen van 31 oktober 2017 en 14 november 2017 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De concept-besluitenlijsten van de overlegvergaderingen van 31 oktober 2017 (begrotingscommissie) en 14 november 2017 liggen voor ter vaststelling.

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda/bepalen spreektijd Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van drie uur aan te houden. Dit betekent 12 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 10. De spreektijd voor het college is bepaald op 36 minuten en voor eventuele insprekers is 25 minuten gereserveerd.

6 Voorstel aan de gemeenteraad inzake transitie bestuursmodel STOVOD, wijziging statuten, convenant en benoeming leden Raad van Toezicht (week 47, nr. 3157069) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)

Het bestuur van de Stichting STOVOD heeft kenbaar gemaakt dat men het bestuurlijk model van de school in lijn wil brengen met de omliggende schalen van het voortgezet onderwijs. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de invoering van het Raad-van-Toezicht-model en in te stemmen met de gewijzigde statuten, bijbehorend convenant en benoeming van de voorgedragen leden.

Wethouder Hekker is uitgenodigd voor bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van donderdag 21 december 2017.

7 Sociale Visie Delft, vervolg voor 2018 -2022 (week 48, nr. 3121345) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Naar aanleiding van het verzoek van de commissie Sociaal Domein en Wonen in de procedurevergadering van 14 november jl. heeft het college een raadsvoorstel toegevoegd aan de nota “'Delft, de sociale kracht van de stad', Sociale Visie Delft vervolg voor 2018-2022”. De raad wordt gevraagd om de Sociale Visie vast te stellen.

Wethouder De Prez, wethouder Hekker en wethouder Brandligt zijn uitgenodigd voor bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van donderdag 21 december 2017.

8 Voorstel aan de gemeenteraad inzake aanpassingen re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015 (week 44, nr. 3145920) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aanpassing in de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015.

Bij deze bespreking is desgewenst te betrekken:
· College van B&W: notitie Tussen Ondernemen en Participatiewet (week 44, nr. 3153016)
· College van B&W: werk maken van talent (week 44, nr. 3151951)

Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van donderdag 21 december 2017.

9 Wet maatschappelijke ondersteuning Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De bespreking vindt plaats aan de hand van:
· Voorstel aan de gemeenteraad inzake verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (week 44, nr. 3145653):
De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 vast te stellen.:
· College van B&W: onderzoeksrapport eigen bijdrage Wmo (week 43, nr. 3147411):
· Fractie ChristenUnie: discussienota inzake eigen bijdrage Wmo (week 22, nr. 3046812):
:
Bij deze bespreking is desgewenst te betrekken:
:
· College van B&W: jaarrapportage 2016 Toezicht Wmo door GGD Haaglanden (week, nr. 3060153):
:
Wethouder De Prez is uitgenodigd voor bespreking. De commissie wordt gevraagd over het voorstel inzake de verordening maatschappelijke ondersteuning te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van donderdag 21 december 2017. :
:
Over de collegebrief en de discussienota is geen besluitvorming nodig. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online