... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen

Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 06-12-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 14 november 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (week 46 t/m 48) Bekijk dit agendapunt online

3.1 Voorstel aan de gemeenteraad inzake transitie bestuursmodel STOVOD, wijziging statuten, convenant en benoeming leden Raad van Toezicht (week 47, nr. 3157069) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college verzoekt bijgaand stuk versneld te behandelen:
''De Stichting verzoekt om de benoemingen per 1 januari 2018 in te laten gaan. Wij verzoeken u daarom om bijgaand raadsvoorstel versneld te behandelen in de overlegvergadering van de commissie SDW van 6 december, zodat de RvT-leden 21 december 2017 door de gemeenteraad benoemd kunnen worden.''

Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.2 Voorstel aan de gemeenteraad inzake compensatie rijkskorting middelen GOAB (week 45, nr. 3151440) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college vraagt de raad de 5de begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 16 januari 2018.

3.3 College van B&W: uitkomsten analyse integratie van de functie Sociaal Raadslieden binnen de basisvoorzieningen (week 45, nr. 3156404) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad over de uitkomsten van de analyse van de integratie van de functie van de Sociaal Raadslieden binnen de basisvoorzieningen.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 16 januari 2018.

4.1 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling

4.2 Rapportages werkgroepen ISD & Right to Challenge (R2C) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De laatste vergadering was op 24 november 2017. Bijgevoegd is het verslag van de werkgroep ISD d.d. 13 oktober 2017. De volgende vergadering staat gepland op vrijdag 12 januari 2018.

Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotitie R2C. Zodra deze is afgerond zal deze met de raad worden gedeeld.

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online