Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 14-11-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 3 oktober 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (week 39 t/m 45) Bekijk dit agendapunt online

3.1 Voorstel aan de gemeenteraad inzake aanpassingen re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015 (week 44, nr. 3145920) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aanpassing in de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 6 december 2017.

3.2 Voorstel aan de gemeenteraad inzake verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (week 44, nr. 3145653) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 vast te stellen.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 6 december 2017.

3.3 Voorstel aan de gemeenteraad inzake herijking GR GGD Haaglanden en invlechting Veilig Thuis (week 43, nr. 3142086) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college heeft een versnellingsverzoek ingediend: "Aangezien de zienswijze van alle 9 gemeenten vóór 13 december bij het AB GR GGD Haaglanden binnen moet zijn om in het AB van 15 december te behandelen dient het raadsbesluit uiterlijk in de raad van 30 november behandeld te worden.''

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 23 november.

3.4 Rapport Delftse Rekenkamer Armoede in Delft (week 44, nr. 3149538) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Hierbij is een technisch raadsvoorstel gemaakt. Voorstel is dit punt, gezien de inhoudelijke overlap, geclusterd te bespreken met de brief van het college inzake de Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en afhandeling toezegging 15-03 (agendapunt 7 van de extra overlegvergadering op 23 november).

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 23 november en gezamenlijk bespreken met de brief van het college inzake de Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en afhandeling toezegging 15-03.

3.5 College van B&W: geactualiseerde Sociale Visie Delft (week 40, nr. 3126027) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De griffie heeft een annotatie bijgevoegd over de vraag of de Sociale Visie inclusief een concept-raadsvoorstel en ontwerp-besluit aan de raad voorgelegd zou moeten worden.

Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 6 december 2017.

4.1 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

4.2 Rapportages werkgroepen ISD & Right to Challenge (R2C) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De laatste vergadering was op 13 oktober 2017. Bijgevoegd is het verslag van de werkgroep ISD d.d. 25 augustus 2017. De volgende vergadering staat gepland op vrijdag 24 november 2017.

Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotitie R2C. Zodra deze is afgerond zal deze met de raad worden gedeeld.

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties