... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen

Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 21-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen besluitenlijst van de overlegvergadering van 9 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda/bepalen spreektijden Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van drie uur en dertig minuten aan te houden. Dit betekent 15 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 11. De spreektijd voor het college is bepaald op 45 minuten en voor eventuele insprekers is 10 minuten gereserveerd.

6 College van B&W: afdoening toezegging m.b.t. jongeren met schulden (week 11, nr. 2990836) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college heeft een situatieschets gemaakt van de schuldenproblematiek van de Delftse jongeren ter afdoening van toezegging 16-15.

De fracties van D66, STIP en PvdA hebben verzocht om agendering van deze collegebrief. De fracties willen de wethouder aanvullende vragen stellen. Op verzoek van het college is de bespreking van dit onderwerp verzet naar deze overlegvergadering, zodat ook de nota Jongerenperspektieffonds kan worden betrokken bij de bespreking.

Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 29 juni 2017 aan de orde.

Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht aan te geven of toezegging 16-15 door het college is afgedaan

Bij deze bespreking is te betrekken:
· College van B&W: nota Jongerenperspektieffonds (week 20, nr. 3037948)

7 College van B&W: stand van zaken uitvoering nota Uitkomsten bestuurlijke opdracht sport (week 21, nr. 3041098) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (Onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en de investeringsagendasportaccomodaties.

De fracties van SP, CU en D66 hebben verzocht om agendering van deze collegebrief. Motivering: verdere uitleg/toelichting inspanningsverplichting gemeente gewenst en concrete resultaten benoemen.

Wethouder de Prez is uitgenodigd voor bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 29 juni 2017 aan de orde.

8 College van B&W: aanbieding conceptzienswijze gewijzigde conceptbegroting 2017 en conceptbegroting 2018 GR Inkoopbureau H10 (week 23, nr. 3050325) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)

Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk dinsdag 20 juni 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden de ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.

Wethouder Hekker is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 29 juni 2017 aan de orde.

9 Brief college inzake uitkomsten onderzoek financiële haalbaarheid IGVO Delft (week 16, nr. 3020619) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze brief over de uitkomsten van fase 2 van de quick scan. Deze fase richt zich specifiek op de randvoorwaarden en financiële haalbaarheid van de IGVO Delft.

Het college zal de 'Advies vervolgstappen' zoals omschreven in het rapport oppakken. In het rapport zijn verschillende scenario's omschreven voor het opzetten van een IGVO in Delft. Deze scenario's worden verder uitgewerkt. De uitkomsten worden verwacht in het najaar van 2017.

Wethouder Hekker is uitgenodigd voor bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 29 juni 2017 aan de orde.

Bij deze bespreking is te betrekken:
· Brief college inzake uitkomst fase 1 quick scan Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (week 5 2016, nr. 2708130).
Het college informeert de raad met deze brief over de uitkomsten van fase 1 van de quick scan. Belangrijkste conclusie uit deze fase van de quick scan is dat de IGVO voorziening in Delft levensvatbaar is.

10 Brief college inzake cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp (week 16, nr. 2995969) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)Het college informeert de raad over de uitkomsten van het clientervaringsonderzoek jeugdhulp regio Haaglanden. Via de zorgaanbieders is ouders en jongeren gevraagd vragenlijsten in te vullen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek worden er leertafels georganiseerd over de uitkomsten met jeugdhulpaanbieders, clientenraden en gemeenten. Hieruit zullen verbeterpunten volgen.

Wethouder Hekker is uitgenodigd voor bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 29 juni 2017 aan de orde.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online