... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen

Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 21-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 9 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (week 18 t/m 23) Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: halfjaarrapportage statushouders april 2017 (week 19, nr. 3033761) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad over de voortgang van de programma-aanpak statushouders. In de brief zijn de actuele feiten en ontwikkelingen over de huisvesting, participatie en integratie en de financiële gevolgen te lezen.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 5 september 2017.

3.2 Woonbron: principebesluit Dr. Schaepmanstraat (week 22, nr. 3045529) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De raad heeft een brief ontvangen van Woonbron inzake het voornemen om de 65 woningen van het complex dr. Schaepmanstraat te slopen en nieuwe eengezinswoningen hiervoor terug te bouwen. Woonbron heeft gemerkt dat hier in de commissie Sociaal Domein en Wonen aandacht voor is geweest. Daarnaast geeft Woonbron aan dat zij het essentieel vinden de bewoners van de woningen te betrekken bij de plannen.

Woonbron doet het aanbod om een toelichting te geven op het proces wat zij doorlopen in het kader van de dr. Schaepmanstraat. De vraag is of de commissie hier behoefte aan heeft.

Advies: Woonbron uitnodigen voor een toelichting voorafgaand aan de commissievergadering op 5 september 2017.

3.3 College van B&W: stand van zaken uitvoering nota Uitkomsten bestuurlijkeopdracht sport (week 21, nr. 3041098) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en de investeringsagendasportaccomodaties.

De fracties van SP, CU en D66 hebben verzocht om agendering van deze collegebrief. Motivering: verdere uitleg/toelichting inspanningsverplichting gemeente gewenst en concrete resultaten benoemen.

Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.4 College van B&W: aanbieding conceptzienswijze gewijzigde conceptbegroting 2017 en conceptbegroting 2018 GR Inkoopbureau H10 (week 23, nr. 3050325) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Gezien de korte periode tussen publicatie van de zienswijze en de commissievergadering is er voor gekozen dit stuk te agenderen voor zowel procedurevergadering als overlegvergadering. Mocht er blijken dat geen enkele fractie een tekstwijzigingsvoorstel heeft ingediend of behoefte heeft aan bespreking dan heeft de commissie uiteraard de ruimte dit punt niet te agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.5 College van B&W: jaarverslag Leerplicht en RMC 2015-2016 (week 23, nr. 3050938) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college stuurt ter informatie het jaarverslag Leerplicht en het jaarverslag Regionale Meld- en Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) 2015-2016 van de gemeente Delft. Het jaarverslag geeft inzicht in de omvang van het verzuim, de activiteiten en resultaten op het gebied van de leerplicht en de preventie en bestrijding van voortijdige schooluitval in 2016.

De fracties PvdA, STIP, GroenLinks en D66 hebben verzocht om agendering van deze collegebrief. Motivering: de fracties PvdA, STIP, GroenLinks en D66 hebben inhoudelijke vragen over het jaarverslag aan het college.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 5 september 2017.

4.1 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

4.2 Rapportages werkgroepen ISD & Right to Challenge (R2C) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De werkgroep ISD is voor het laatst bij elkaar geweest op vrijdag 12 mei 2017.Het verslag van de vergadering van 7 april 2017 en de meest recente planning ISD zijn bijgevoegd. De werkgroep R2C is voor het laatst bij elkaar geweest op vrijdag 24 maart 2017. Het verslag is bijgevoegd.

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegde overzichten ter vaststelling.

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online