Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 07-03-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten van de overlegvergadering van 7 februari 2017 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda/bepalen spreektijden Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 2 uur aan te houden. Dit betekent 8 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 8. De spreektijd voor het college is bepaald op 25 minuten en voor eventuele insprekers is 15 minuten gereserveerd.

6 Raadsvoorstel inzake Regionale Woonvisie (wk 5, nr. 2954842) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (Onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering).
Wethouder de Prez is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van donderdag 23 maart 2017.

Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 - 2021. Sinds de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden werken de wethouders Wonen van deze negen gemeenten samen in de Bestuurlijke Tafel Wonen. Om de regionale woningmarkt verder te versterken, hebben zij de Woonvisie Woningmarktregio Haaglanden opgesteld. Het verzoek aan alle negen gemeenteraden is om in te stemmen met deze regionale woonvisie. Pas met een in iedere gemeente bekrachtigde - vrijwillige - regionale woonvisie, kan maximaal richting gegeven worden aan de investeringspotentie van de regionaal werkzame corporaties en kunnen de gezamenlijke gemeenten deze ten volle benutten en aanspreken. Met de vastgestelde regionale woonvisie zijn de negen gemeenten een duidelijker gesprekspartner richting de (koepelorganisatie van de) woningcorporaties.

7 Brief college inzake ontwikkelagenda Pleegzorg-Gezinsvormen (wk 5, nr. 2961661) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (Onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering).
Wethouders Hekker en de Prez zijn uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissie-bespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van donderdag 23 maart 2017 aan de orde.

Het college informeert de raad met deze brief over de visie die op regionaal niveau is ontwikkeld voor het verbeteren van de zorg voor jeugdigen die noodgedwongen niet (meer helemaal) thuis kunnen wonen. Het uitgangspunt is dat deze jeugdigen beter kunnen opgroeien in een pleeggezin of gezinshuis of andere (deeltijd)gezinsvormen eventueel gecombineerd met intensieve ambulante hulp, dan in een residentiële voorziening. Om de groei van deze alternatieve jeugdhulpvormen te stimuleren hebben de gemeenten een ontwikkelagenda opgesteld. De ontwikkelagenda bevat actiepunten en is het begin van een proces dat verder in de praktijk groeit. De ontwikkelpunten worden de komende maanden uitgewerkt in concrete acties met betrokken partners onder regie van de tien gemeenten. De ontwikkelagenda wordt ook opgenomen in het nieuwe regionale inkoopkader 2018.

Bij deze bespreking is te betrekken:
· Brief college inzake stand van zaken inkoopproces Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning 2017 (wk 5, nr. 2962580)

Het college informeert de raad met deze brief over de beweging/sturing op inhoud die de raad heeft neergelegd in het lokale inkoopplan 2017.

8 Brief college inzake voorstellen voor de inzet van extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede en ouderen in de bijstand (wk 8, nr. 2974559) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (Onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering).
Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissie-bespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van donderdag 23 maart 2017 aan de orde.

Op 24 januari 2017 stelden de fracties van de ChristenUnie, CDA Delft en Stadsbelangen Delft raadsvragen over de inzet van de extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding. In de collegebrief staan de mogelijke uitwerkingsrichting voor zowel de extra rijksgelden voor kinderen in armoede, als ook voor de extra rijksgelden ten behoeve van ouderen in de bijstand. Daarnaast vraagt het college de mening van de commissie SDW over deze uitwerkingsrichting. Deze opvattingen zullen vervolgens worden betrokken bij de verdere uitwerking, welke de raad daarna in de Kadernota tegemoet ziet. Vooruitlopend op de formele besluitvorming in juni 2017 wil het college met ingang van 1 april a.s. al starten met het uitwerken en invoeren van de voorgestelde acties. Ook dat voornemen willen we graag betrekken bij het gesprek in de commissie.

Bij deze bespreking is te betrekken:
· Brief college inzake beantwoording schriftelijke vragen van de fracties CU, CDA en SD inzake extra middelen armoedebestrijding 2017 (wk 8, nr. 2974569)

9 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties