Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 07-03-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 7 februari 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (wk 4 t/m 8) Bekijk dit agendapunt online

3.1 Raadsvoorstel inzake Regionale Woonvisie (wk 5, nr. 2954842) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 - 2021. Sinds de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden werken de wethouders Wonen van deze negen gemeenten samen in de Bestuurlijke Tafel Wonen. Om de regionale woningmarkt verder te versterken, hebben zij de Woonvisie Woningmarktregio Haaglanden opgesteld. Het verzoek aan alle negen gemeenteraden is om in te stemmen met deze regionale woonvisie.Pas met een in iedere gemeente bekrachtigde - vrijwillige - regionale woonvisie, kan maximaal richting gegeven worden aan de investeringspotentie van de regionaal werkzame corporaties en kunnen de gezamenlijke gemeenten deze ten volle benutten en aanspreken. Met de vastgestelde regionale woonvisie zijn de negen gemeenten een duidelijker gesprekspartner richting de (koepelorganisatie van de) woningcorporaties.

Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering van 7 maart 2017.

3.2 Brief college inzake ontwikkelagenda Pleegzorg-Gezinsvormen (wk 5, nr. 2961661) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze brief over de visie die op regionaal niveau is ontwikkeld voor het verbeteren van de zorg voor jeugdigen die noodgedwongen niet (meer helemaal) thuis kunnen wonen. Het uitgangspunt is dat deze jeugdigen beter kunnen opgroeien in een pleeggezin of gezinshuis of andere (deeltijd)gezinsvormen eventueel gecombineerd met intensieve ambulante hulp, dan in een residentiële voorziening. Om de groei van deze alternatieve jeugdhulpvormen te stimuleren hebben de gemeenten een ontwikkelagenda opgesteld. De ontwikkelagenda bevat actiepunten en is het begin van een proces dat verder in de praktijk groeit. De ontwikkelpunten worden de komende maanden uitgewerkt in concrete acties met betrokken partners onder regie van de tien gemeenten. De ontwikkelagenda wordt ook opgenomen in het nieuwe regionale inkoopkader 2018.

Bij deze bespreking is te betrekken de collegebrief inzake stand van zaken inkoopproces Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning 2017 (wk 5, nr. 2962580). Het college informeert de raad met deze brief over de beweging/sturing op inhoud die de raad heeft neergelegd in het lokale inkoopplan 2017.

Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering van 7 maart 2017. Bij deze bespreking is te betrekken:• Brief college inzake stand van zaken inkoopproces Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning 2017 (wk 5, nr. 2962580)

3.3 Brief college inzake voorstellen voor de inzet van extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede en ouderen in de bijstand (wk 8, nr. 2974559) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Op 24 januari 2017 stelden de fracties van de ChristenUnie, CDA Delft en Stadsbelangen Delft raadsvragen over de inzet van de extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding. In de collegebrief staan de mogelijke uitwerkingsrichting voor zowel de extra rijksgelden voor kinderen in armoede, als ook voor de extra rijksgelden ten behoeve van ouderen in de bijstand. Daarnaast vraagt het college de mening van de commissie SDW over deze uitwerkingsrichting. Deze opvattingen zullen vervolgens worden betrokken bij de verdere uitwerking, welke de raad daarna in de Kadernota tegemoet ziet. Vooruitlopend op de formele besluitvorming in juni 2017 wil het college met ingang van 1 april a.s. al starten met het uitwerken en invoeren van de voorgestelde acties. Ook dat voornemen willen we graag betrekken bij het gesprek in de commissie.

Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering van 7 maart 2017 of eventueel in de overlegvergadering van 28 maart 2017. Bij deze bespreking is te betrekken:
• Brief college inzake beantwoording schriftelijke vragen van de fracties CU, CDA en SD inzake extra middelen armoedebestrijding 2017 (wk 8, nr. 2974569)

3.4 Brief college inzake stand van zaken keuze organisatievorm Toegang (wk 8, nr. 2976830) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad, ter afdoening van toezegging 14-29, met deze brief over de stand van zaken rondom de nieuwe aanpak in de toegang tot zorg en ondersteuning. Het college streeft ernaar om de raad, voor de zomer, te informeren over het resultaat van de businesscase. De raad krijgt de gelegenheid tot het geven van wensen en bedenkingen op dit voorstel.

Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 28 maart 2017.

4.1 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling

4.2 Rapportages werkgroepen ISD & Right to Challenge (R2C) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De werkgroep ISD is voor het laatst bij elkaar geweest op vrijdag 27 januari 2017.

De werkgroep R2C is voor het laatst bij elkaar geweest op vrijdag 24 februari 2017. Het verslag wordt later toegevoegd.

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties