Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 17-05-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst van de overlegvergadering van 12 april 2016 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda/bepalen spreektijden Bekijk dit agendapunt online

6 Raadsvoorstel inzake de wet taaleis Participatiewet (wk 11, nr. 2733019) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a. Raadsvoorstel inzake de wet taaleis Participatiewet (wk 11, nr. 2733019);b. Advies van Panel Werk en Inkomen inclusief collegereactie m.b.t. de wet Taaleis (wk 15, nr. 2759827)Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. In vervolg op de nota “Taal werkt!” uit 2015 (wk 21, nr. 1897897) doet het college voorstellen m.b.t. de uitvoering van de Wet Taaleis. Zie hiervoor de tabellen 1 en 2 uit het raadsvoorstel.De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van 2 juni 2016.

7 Raadsvoorstel inzake de Taskforce Participatiewet (wk 13, nr. 2745762) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Het college stelt voor om, in navolging van de taskforce WWB in 2012 en 2013, opnieuw een taskforce participatiewet in te richten gedurende de periode 2016-2018. De commissie wordt gevraagd over dit raadsvoorstel te adviseren ten behoeve van besluitvorming in de raad van 2 juni 2016.

8 Jaarrekening 2015+ begroting 2016 Werkse! Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a. Brief college inzake de begroting 2016 Werkse! (wk 13, nr. 2750716) b. Jaarrekening 2015 van Werkse! (wk 18, nr. 2773149)Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissie-bespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

9 Veilig Thuis Haaglanden Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a. Brief college inzake inspectierapport Veilig Thuis Haaglanden (wk 10, nr. 2735310);b. Brief college inzake organisatievorm Veilig Thuis (wk 11, nr. 2739879);c. brief college inzake de cijfers 2015 m.b.t. Veilig Thuis 2015 Delft (wk 18, nr. 2772991)Wethouder Hekker en De Prez zijn uitgenodigd voor de bespreking. Via de brief onder punt 'a' wordt de raad geïnformeerd over een inspectie die is uitgevoerd bij Veilig Thuis Haaglanden enerzijds en over een landelijk rapport inzake de kwaliteit van Veilig Thuis anderzijds.In de brief onder punt 'b' wordt een nadere toelichting gegeven op het onderzoek dat is verricht naar de definitieve organisatievorm van Veilig Thuis Haaglanden. Het college heeft ervoor gekozen om de optie "GGD Haaglanden" verder uit te laten werken en in deze brief wordt deze keuze nader toegelicht. Later dit jaar zal een bijbehorende wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan de raad worden voorgelegd. In de brief wordt op pagina 2 verwezen naar de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Deze is besproken in de commissie Sociaal Domein van 14 april 2015 en vastgesteld in de raad van 30 april 2015.Via de brief onder punt 'c' tenslotte wordt de raad nader geïnformeerd over de cijfers Veilig Thuis 2015 voor Delft (ter afdoening van toezegging 15-30).Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissie-bespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

10 Brief college inzake concept-zienswijze m.b.t. ontwerpbegroting 2017 van inkoopbureau H10 (wk 18, nr. 2772417) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Hekker is uitgenodigd voor de bespreking. Door de D66-fractie is verzocht om bespreking van de concept-zienswijze van het college. Conform de notitie Verbetervoorstellen rol van de raad bij verbonden partijen uit november 2014, wordt in dat geval het betreffende onderwerp, zo mogelijk, geagendeerd in de eerstvolgende vakcommissie.Mocht er een voorstel worden ingebracht om de zienswijze tekstueel aan te passen, dan dient een meerderheid van de commissie hiermee in te stemmen.De deelnemende raden is verzocht om hun zienswijzen op de ontwerpbegroting in te dienen uiterlijk 15 juni 2016.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties