Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 17-05-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 12 april 2016 Bekijk dit agendapunt online

3.01 Brief college jaarverslag Leerplicht en RMC voortijdig schoolverlaten 2014-2015 gemeente Delft(wk 14, nr. 2755596) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met dit jaarverslag over de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De fracties GroenLinks, STIP en SP hebben verzocht om agendering van dit jaarverslag. Zij willen graag de aanpak schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten en de resultaten van die aanpak bespreken in de commissie.Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 14 juni 2016.

3.02 Brief college inzake toezegging gemeentelijke aanpak zwerfjongeren(wk 16, nr. 2762010) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze brief over de gemeentelijke aanpak ten aanzien van zwerfjongeren. Door de fracties SP, CDA en Stadsbelangen is verzocht om agendering van deze brief. Men vraagt zich af of de gemeentelijke aanpak goed werkt en wil dit graag bespreken in de commissie.Advies: gelet op de volle agenda van 14 juni, bespreking van deze brief doorschuiven naar de overlegvergadering van 6 september 2016.

3.03 Brief college inzake vergoeding energiebesparende producten(wk 16, nr. 2763348) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze brief over de afdoening van de toezegging om na te gaan in hoeverre energiebesparende maatregelen (deels) betaald kunnen worden via de Delftpas. Door de fracties SP, CDA en Stadsbelangen is verzocht om agendering van deze brief. Men wil de impact van het niet vergoeden via de Delftpas op de klimaatdoelstellingen bespreken.Gelet op de motivering van het besprekingsverzoek, zijn drie opties denkbaar:a. agenderen voor de overlegvergadering van 14 juni 2016;b. agenderen voor het Delfts Uurtje van 26 mei 2016;c. betrekken bij een algemene bespreking van de stand van zaken m.b.t. de klimaatdoelstellingen (via de commissie R&V).Advies: gelet op volle agenda voor 14 juni en de hogere prioriteit van andere stukken wordt geadviseerd om deze brief door te geleiden naar het Delfts Uurtje van 26 mei 2016.

3.04 Brief college inzake aanwijzing kernwerkgebied woningcorporaties(wk 16, nr. 2763359) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad over de eis uit de nieuwe woningwet dat woningcorporaties in de toekomst nog slechts in één regionale en aaneengesloten woningmarkt (“kernwerkgebied”) werkzaam mogen zijn. Vóór 1 juli 2016 dient de gemeente Delft aan te geven tot welk kernwerkgebied zij wil behoren. In de brief wordt het voorgenomen besluit van het college toegelicht.Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 14 juni 2016.

3.05 Brief college inzake notitie "Terugblik Toegangsorganisatie 2015" (wk 17, nr. 2769599) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze notitie over de ervaringen met het eerste jaar van de Toegangsorganisatie in Delft. De huidige organisatievorm geldt voor de jaren 2015 t/m 2017 en vanaf 1 januari 2018 zal de definitieve organisatievorm in werking treden. Een voorstel voor deze definitieve organisatievorm dient begin 2017 gereed te zijn. Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 14 juni 2016

3.06 Brief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve (LSA) bewoners inzake het Kompas Right to Challenge in de Wmo (wk 18, nr. 2772730) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het LSA informeert de raad over het zogeheten “Kompas Right to Challenge in de Wmo”. In Delft is in de raad van 27 november 2014 een motie aangenomen over “Right to challenge”. Het college heeft toegezegd om de raad in 2016 te informeren over de toepassing van “Right to challenge” in Delft.Advies: betrekken bij de bespreking t.z.t. van het onderwerp “Right to challenge

3.07 Brief college inzake de uitkomsten van de bestuurlijke opdracht "Toekomstbestendige Sport" (wk 18, nr. 2772390) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze brief over de uitkomsten van de bestuurlijke opdracht “Toekomstbestendige Sport”. Het doel van de opdracht is het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor het realiseren van een structurele bezuiniging op gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties van € 350.000. De zwembaden zijn hierin niet meegenomen. Hiervoor loopt een apart verzelfstandigingstraject.Het college heeft aangeboden een technische presentatie over dit onderwerp te (laten) geven.Advies: gelet op de drukke agenda's in mei en juni en de wens om betrokken partijen over deze stukken te kunnen spreken, wordt geadviseerd om bespreking van dit onderwerp door te schuiven naar de overlegvergadering van 6 september 2016. Daarnaast wordt geadviseerd om gebruik te maken van het aanbod van het college om een technische presentatie over dit onderwerp te geven en deze bij voorkeur in te plannen in de week voor de overlegvergadering van 6 september 2016 (week van 29 augustus).

3.08 Brief college inzake concept-zienswijze m.b.t. ontwerpbegroting 2017 van inkoopbureau H10 (wk 18, nr. 2772417) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Door de D66-fractie is verzocht om bespreking van deze concept-zienswijze. Conform de afspraken die hierover zijn gemaakt, wordt in dit soort gevallen de concept-zienswijze geagendeerd voor de eerstvolgende vakcommissie. Dit i.v.m. de termijnen voor het indienen van de zienswijze en gelet op het feit dat een eventuele tekstuele aanpassing van de zienswijze dan door de betrokken woordvoerders van de fracties besproken kan worden.Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering (de D66-fractie zal verzocht worden om een eventuele tekstuele aanpassing vantevoren in concept aan te leveren).

4.1 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling. In het overzicht is de verdeling van de bovengenoemde onderwerpen over de overlegvergaderingen van 14 juni respectievelijk 6 september 2016 aangegeven.

4.2 rapportage werkgroep ISD Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Sinds de vorige commissievergadering (12 april) is de werkgroep niet opnieuw bij elkaar geweest. De volgende bijeenkomst staat gepland voor vrijdag 27 mei 2016 (aanvang 10.30 uur). Zie verder de bijgevoegde planning m.b.t. diverse onderwerpen uit het sociaal domein, zoals aangeleverd door het college.

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegde overzichten

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties