Vergadering Commissie Samenleving en Volkshuisvesting 11-12-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst van de overlegvergadering van 19 november 2013 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur en 10 minuten aan te houden. Dit betekent 13 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 12.De spreektijd voor het college is bepaald op 40 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 20 minuten gereserveerd. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven.

6 Raadsvoorstel inzake vaststelling verordening inburgering 2013 (wk 41, nr. 1339928) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 19 december 2013.

7 Brief college inzake organisatieplan Het Werkbedrijf (wk 42, nr. 1352255) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Het college wil overgaan tot de vorming van Het Werkbedrijf per 1 januari 2014. Voorafgaand aan het definitieve besluit hierover krijgt de raad gelegenheid om wensen en bedenkingen in te brengen. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 19 december a.s. aan de orde.

8 Brief college inzake wederkerigheid /tegenprestatie en implementatieplan aanpak WWB Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: - Brief college inzake de task-force WWB en de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) (DDL wk 39, nr. 1337550);- Brief van ministerie van SZW inzake rapportage “Perspectief voor oudere werklozen” (wk 45, nr. 1366850)Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

9 Brief van college inzake procesinformatie aanbesteding uitvoering "Gezond en Wel" (wk 49, nr. 1392151) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde

10 Brief Participe Delft met nadere toelichting op fusie met BWD (wk 42, nr. 1349705) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez is uitgenodigd voor de bespreking. Door de SP-fractie is verzocht om deze brief te agenderen voor bespreking. In 1e termijn zal daarom alleen deze fractie het woord krijgen. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties