Vergadering Commissie Samenleving en Volkshuisvesting 16-04-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering S&V van 19 maart 2013 Bekijk dit agendapunt online

3.01 Brief college inzake veiligheidshuis Haaglanden/kamer Delft (DDL wk 11, nr. 1292305) Bekijk dit agendapunt online

3.02 Raadsvoorstel inzake de vaststelling van de Wmo-verordening 2013 (DDL wk 12, nr. 1292096) Bekijk dit agendapunt online

3.03 Brief van college inzake afdoening motie " Cultural return" (DDL wk 12, nr. 1293778) Bekijk dit agendapunt online

3.04 Brief college inzake beleidsregel cultuurhistorisch waardevolle groengebieden 2013 (DDL wk 14, nr. 1296127) Bekijk dit agendapunt online

4 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.Concept-agenda voor de commissie S&V van 28 mei 2013Bijgaand is een concept-agenda meegestuurd voor de overlegvergadering S&V van 28 mei 2013. Hierop zijn alle onderwerpen opgenomen waarvan nu bekend is dat ze aan de orde zullen komen, danwel waarvan bespreking is verzocht door één of meerdere fracties in de commissie.Omdat het niet aannemelijk is dat de agenda zoals deze nu is opgesteld in 1 avond afgehandeld kan worden, stelt de commissievoorzitter u voor een keuze te maken uit de volgende twee varianten:A. de bespreking op 28 mei te beperken tot de kaderbrief en het raadsvoorstel inzake de nieuwe Wmo-verordening en de overige agendapunten niet meer apart te bespreken danwel deze door te schuiven naar een volgende commissievergadering;B. een extra commissievergadering S&V in te plannen in de 1e of 2e week van juni en alle te bespreken onderwerpen verdelen over 28 mei en de extra, tweede avond.De commissievoorzitter verzoekt u hierover een standpunt te bepalen en dit bij voorkeur vóór de commissievergadering van S&V door te geven aan de griffie.Presentaties Budgethulp/Schuldhulpverlening 2 april 2013Op 2 april 2013 is er in de raadzaal een bijeenkomst geweest voor de raad over Budgethulp en Schuldhulpverlening. De presentaties die hierbij zijn gegeven, zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad (ris.delft.nl - vergaderkalender - 2 april 2013)

5 Overzicht openstaande moties/toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties