Vergadering Commissie Samenleving en Volkshuisvesting 16-04-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 vaststellen besluitenlijst van de overlegvergadering van 19 maart 2013 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

6 Brief college inzake burgerbrieven m.b.t.huisuitzettingsbeleid DUWO (DDL wk 4, nr. 1277563) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: brief reeds eerder toegezonden)Wethouder Guldemond is uitgenodigd voor de bespreking. In de commissie S&V van 22 januari 2013 heeft de heer Prins ingesproken over dit onderwerp. Vervolgens is in de procedurevergadering van de commissie S&V van 12 februari 2013 door de SP-fractie verzocht om bespreking van de brief van het college. Deze bespreking zou oorspronkelijk plaatsvinden in de overlegvergadering van 19 maart 2013, maar is vanwege de volle agenda doorgeschoven naar de overlegvergadering van 16 april. In de vergadering van 19 maart is overigens nog wel ingesproken door de heer Isherwood.Over deze brief is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.De commissievoorzitter stelt voor om in de 1e termijn van de bespreking vooralsnog alleen het woord te geven aan de SP-fractie.

7 Schuldhulpverlening/budgetbeheer Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: A. brief van college inzake de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2012 (DDL wk 6, nr. 1280856)B. brief college inzake nota Budgetbeheer (DDL wk 51, nr. 1273197)(brieven reeds eerder toegezonden)Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. De brief onder “B” inzake Budgetbeheer is reeds eerder besproken in de commissie S&V van 12 februari en in de raad van 21 februari 2013. Bij de raadsbehandeling heeft wethouder Brandligt toegezegd een presentatie te zullen geven over budgetbeheer/schuldhulpverlening. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 2 april 2013. Daarnaast zijn bij de raadsbehandeling op 21 februari 2013 twee moties ingediend die in afwachting van de genoemde presentatie tot nader orde zijn aangehouden (zie in de bijlage).In de procedurevergadering van 19 maart jl. is door de commissie verzocht om de jaarverslagen 2012 van DIVA, ISOFA en Humanitas op te vragen en te betrekken bij de bespreking van beide brieven van het college. De jaarverslagen van DIVA, ISOFA én ook van het ISF zijn inmiddels ontvangen en bijgaand meegestuurd. Voor cijfermatige gegevens over 2012 m.b.t. Humanitas wordt vooralsnog verwezen naar een overzicht dat is uitgedeeld bij de presentatie op 2 april jl. (zie ook de bijlage).Verder is het zo dat ISOFA een reactie op de jaarrapportage Schuldhulpverlening heeft opgesteld (zie DDL wk 11, nr. 1290789). Deze reactie is eveneens als bijlage meegezonden.De jaarrapportage schuldhulpverlening is besproken in het panel Werk & Inkomen en in de Wmo-raad. Het panel W&I zal geen advies uitbrengen en van de Wmo-raad is nog niet bekend of er een advies wordt uitgebracht. Over deze brieven is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde. De fracties die de twee bovengenoemde moties hebben ingediend in de raad van 21 februari jl. wordt verzocht om aan te geven of zij deze moties alsnog in stemming willen brengen in de eerstvolgende raad, danwel dat zij deze willen intrekken.De commissievoorzitter stelt bij dit agendapunt de volgende indicatieve spreektijd voor: 3 minuten per fractie en 12 minuten voor het college. Hierdoor resteren nog 15 minuten voor eventuele insprekers en de 2e termijn van raad en college.

8 Rapportage Organisatie en Besturing Werkbedrijf(DDL wk 5, nr. 1279258) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (brief reeds eerder toegezonden)Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. In de ontwikkeling van het Werkbedrijf ter voorbereiding op de uitvoering van de Participatiewet wordt een aantal fasen onderscheiden. Fase 1 is in 2012 afgerond met de startnotitie “Tussenstand vorming van het Werkbedrijf (zie DDL 2012, wk 27, nr. 1239086). Deze notitie is, samen met een groot aantal andere documenten, besproken in de commissie S&V van 20 november 2012. Daaraan voorafgaand is de commissie bijgepraat over de ontwikkelingen bij het Werkbedrijf tijdens een bezoek aan Combiwerk op 16 oktober 2012. Fase 2 van de ontwikkeling is afgerond met bovengenoemde rapportage Organisatie en Besturing Werkbedrijf. Bij de bespreking kunnen desgewenst betrokken worden het advies van het panel Werk & Inkomen (zie DDL wk 12, nr. 1293572) en de brief van de ondernemingsraad van Combiwerk (zie DDL wk 11, nr. 1291481). Beide documenten zijn bijgaand meegestuurd.Over deze brief is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.De commissievoorzitter stelt bij dit agendapunt de volgende indicatieve spreektijd voor: 3 minuten per fractie en 12 minuten voor het college. Hierdoor resteren nog 15 minuten voor eventuele insprekers en de 2e termijn van raad en college.

9 Brief college inzake de nota Hervorming Educatief aanbod (DDL wk 4, nr. 1277933) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Stukken reeds eerder toegezondenWethouder De Prez is uitgenodigd voor de bespreking. In de procedurevergadering van 12 februari 2013 hebben de fracties van GroenLinks en D66 verzocht om agendering van deze brief. Over deze brief is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.De commissievoorzitter stelt voor om in de 1e termijn van de bespreking vooralsnog alleen het woord te geven aan de fracties van GroenLinks en D66.

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties