Vergadering Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen 09-12-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:19:45
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten: Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: - overlegvergadering 6 oktober 2015
- overlegvergadering 29 oktober 2015
- besloten overlegvergadering 17 november 2015

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3,5 uur aan te houden. Dit betekent 15 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 11.De spreektijd voor het college is bepaald op 45 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 15 minuten gereserveerd. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven.

6 Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord (wk 48, nr. 2344992) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. Bij de bespreking van dit onderwerp kan desgewenst de burgerbrief inzake ontwerp-bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier (wk 40, nr. 1990067) worden betrokken. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 17 december 2015.

7 Raadsvoorstel inzake herijking toetsingskader woningbouwplannen(wk 45, nr. 2330767) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez is uitgenodigd voor de bespreking. Voor de bespreking van dit onderwerp zijn de leden van de commissie Sociaal Domein mede-uitgenodigd. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 17 december 2015.

8 Raadsvoorstel inzake aanvullende bijdrage vervanging Sebastiaansbrug(wk 47, nr. 2341191) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 17 december 2015.

9 Brief college inzake parkeerstrategie Nieuw Delft (wk 46, nr. 2336425) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Burgerbrief inzake Spoorsingel garage (wk 42, nr. 2087563)Wethouders De Prez en Harpe zijn uitgenodigd voor de bespreking. Bij de bespreking van dit onderwerp kan desgewenst de burgerbrief inzake parkeerstrategie Nieuw Delft (wk 46, nr. 2341429) worden betrokken. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

10 Brief college inzake LVVP investeringsagenda (wk 45, nr. 2336420) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De brief van het college is op verzoek van de fracties VVD, Groen Links en STIP geagendeerd. Om die reden krijgen in de 1e termijn alleen deze fracties het woord. In tweede termijn kunnen andere fracties eventueel nog een korte reactie geven. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties