Vergadering Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen 09-12-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:19:30
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 17 november 2015 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (wk 46 t/m 48) Bekijk dit agendapunt online

3.1 Brief college inzake stand van zaken transitie kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof (wk 46, nr. 2340918) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De brief van het college is op verzoek van de SP-fractie geagendeerd voor de procedurevergadering. De SP-fractie wil een uitgebreidere toelichting op de voortgang van de overdracht van de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof.
Advies: bespreken of de commissie het verzoek van de SP-fractie tot agendering wenst te honoreren.

3.2 Raadsvoorstel inzake aanvullende bijdrage vervanging Sebastiaansbrug (wk 47, nr. 2341191) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het afgelopen jaar hebben inzake de vervanging van de Sebastiaansbrug diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden over de oplossingsrichting en de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Partijen hebben elkaar gevonden in een beweegbare brug op een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Voor de realisatie van een beweegbare brug op een doorvaarthoogte van 4,5 meter is aanvullend een deel van het zogenaamde addendumgeld noodzakelijk.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.3 Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord (week 48, nr. 2344992) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: n februari 2006 is voor het Spoorzoneproject het bestemmingsplan 'Spoorzone' vastgesteld. Dit bestemmingsplan is bijna tien jaar oud en is daarom geactualiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan 'Van Leeuwenhoekkwartier Noord' heeft betrekking op het noordelijke deel van het gebied. Het Van Leeuwenhoekkwartier ligt tegen de binnenstad aan en wordt de komende jaren ontwikkeld. Het nieuwe bestemmingsplan is opgesteld om het plan te kunnen realiseren.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.4 Brief college inzake strategisch ketenplan voor het Netwerk Afvalwaterketen (wk 48, nr. 2658221) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over het B&W-besluit om in te stemmen met het Strategisch KentenPlan (SKP) en deze in het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) vast te stellen. Vanuit de doelstellingen in het Bestuursakkoord water is het samenwerkingsverband Netwerk Afvalwaterketen opgericht, met als focus efficiënter werken door samenwerken. In dit verband is afgesproken om een visie op de afvalwaterketen te maken en daarna een strategie te bepalen. De visie en de strategie zijn in het SKP beschreven.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 19 januari 2016

3.5 Raadsvoorstel inzake uitbreiding parkeergebied E (wk 48, nr. 2345981) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Ten oosten van de binnenstad ervaren bewoners net buiten het parkeervergunningengebied een hoge parkeerdruk. Een meerderheid van bewoners in de buurt het Heilige Land verzoekt tot een uitbreiding van het parkeer-reguleringsgebied E. Met dit voorstel wordt gehoor gegeven aan dit verzoek. Per 1 april 2016 wordt in het gebied tussen de Bieslandsekade (even), Oostpoortweg en de A13, waar momenteel geen parkeerregulering is, vergunningparkeren ingevoerd. Er wordt in het grootste deel van het uitbreidingsgebied vergunningparkeren ingevoerd in plaats van mixparkeren.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 19 januari 2016.

3.6 Brief college inzake aanpak touringcars in binnenstad (wk 48, nr. 2658822) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over het collegebesluit tot het instellen van een verbod voor touringcars in de binnenstad per oktober 2016. Vooruitlopend hierop wordt door de gemeente reeds een aantal korte termijn maatregelen gerealiseerd. Aan de commissie wordt gevraagd of men de brief van het college in een volgende overlegvergadering inhoudelijk wil bespreken.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 19 januari 2016.

3.7 Brief college inzake onderzoek Laga (wk 48, nr. 2658218) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Conform een eerdere toezegging ontvangt de raad het onderzoek naar alternatieven en alternatieve locaties dat roeivereniging Laga heeft laten uitvoeren. Daarnaast meldt het college dat Laga bezig is om alle benodigde onderzoeken te laten doen die nodig zijn voor een eventuele realisatie van de nieuwbouwplannen van Laga op locatie. Zodra alle resultaten binnen zijn, zal Laga hierover met omwonenden contact opnemen en een vervolg geven aan de formele ruimtelijke procedure.
Advies: de brief van het college voor kennisgeving aannemen en de verdere formele ruimtelijke procedure afwachten.

4 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties