Vergadering Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen 16-09-2014

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst vorige procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (week 26 t/m week 35) Bekijk dit agendapunt online

3.01 Notitie stadsbouwmeester 'Ruim drie jaar stadsbouwmeesterschap" (wk 27, nr. 1658296) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Door de stadsbouwmeester, de heer Wytze Patijn, is een notitie opgesteld m.b.t. zijn activiteiten in de afgelopen periode. Uiterlijk bij de programmabegroting 2015-2018 dient een besluit te worden genomen over het al dan niet opnieuw beschikbaar stellen van budget voor 2015 en volgende jaren. Deze notitie kan gebruikt worden als input voor die discussie. Daarnaast is in het fractievoorzittersoverleg van 24 juni 2014 besloten om een gesprek te organiseren tussen de raad en de stadsbouwmeester.
Advies: op korte termijn een gesprek inplannen tussen de stadsbouwmeester en de raad en de uitkomsten daarvan, samen met deze notitie, betrekken bij de begrotingsbehandeling.

3.02 Brief college inzake woningbouwmonitor (wk 27, nr. 1661931) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In vervolg op de eerste woningbouwmonitor uit 2012 (zie DDL 2012 wk 40, nr. 1258377) is door het college nu de tweede uitgave opgesteld. Deze monitor beschrijft de feitelijke ontwikkelingen van het aanbod nieuwbouwwoningen.
In de commissie Algemeen van 15 april 2014 zijn de prestatie-afspraken 2014-2018 met de woningcorporaties (wk 11, nr. 1583877) besproken. Hierbij is ondermeer het voornemen uitgesproken om een startbijeenkomst te organiseren over de woningmarkt in Delft.
Advies: een werkgroep vanuit de commissie instellen die een bijeenkomst gaat voorbereiden over “wonen in Delft”, in samenspraak met college/ambtelijke organisatie en ondersteund door de griffie. De werkgroep kan gevraagd worden om na te gaan of het periodieke overleg met de woningcorporaties aan deze bijeenkomst gekoppeld kan worden.De woningbouwmonitor (en overige relevante stukken m.b.t. wonen in Delft) kunnen desgewenst dienen als input voor de bespreking.

3.03 Voortgangsrapportage Spoorzone over 1e kwartaal 2014 (wk 27, nr. 1662345) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.04 Brief college inzake de stresstest Spoorzone Delft (wk 28, nr. 1665663) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze brief over de zogeheten stresstest op de Businesscase Spoorzone. Op basis van de eerste uitkomsten houdt het college rekening met een mogelijk tekort in 2030 van € 30 miljoen, op grond waarvan wordt voorgesteld om met ingang van 2015 het gemeentelijk spaarmodel met € 3 miljoen per jaar te verhogen. In het derde kwartaal 2014 wordt een onafhankelijke toets op de uitkomsten uitgevoerd en de raad zal naar verwachting in oktober 2014 hierover worden geïnformeerd.
Advies: bespreking van deze brief uitstellen totdat de resultaten van de onafhankelijke toets beschikbaar zijn.

3.05 Burgerbrief inzake reactie college op initiatief Coendersbuurt (wk 27, nr. 1660089) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De SP-fractie heeft verzocht om agendering van deze brief. Men heeft vragen over de verkoopstrategie van het college en wil deze bespreken met het college en de commissie.
Advies: betrekken van deze brief bij de bespreking van de voortgangsrapportage Spoorzone 1e kwartaal 2014 (zie hiervoor onder agendapunt 3.3.)

3.06 Raadsvoorstel inzake het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van 12 woningen aan de Laan van Altena (wk 29, nr. 1662975) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Conform afspraak tussen raad en college worden dit soort raadsvoorstellen zoveel mogelijk geagendeerd in de aansluitende overlegvergadering.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

N.B.: Ter voorbereiding op de bespreking van dit raadsvoorstel biedt de ontwikkelaar aan om het bouwplan te presenteren. Deze presentatie zal plaatsvinden op maandag 15 september 2014, tussen 19.15 uur en 20.00 uur, op het stadhuis.

3.07 Brief college inzake duurzame gebiedsontwikkeling "Nieuw Delft" (wk 30, nr. 1676412) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De SP-fractie heeft verzocht om agendering van deze brief. Men heeft vragen over de koers van het college m.b.t. de duurzaamheid in het nieuw te bouwen gebied en wil dit aan de hand van deze brief bespreken.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 7 oktober 2014

3.08 Brief college inzake afhandeling motie Blankenburgtunnel (wk 32, nr. 1683819) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De fracties van SP en CU hebben verzocht om agendering van deze brief. Men constateert dat het college een motie die aangenomen is door de raad niet uitvoert en wil dit bespreken met de commissie en het college.
De commissie wordt gevraagd om aan te geven of men dit standpunt deelt.

3.09 Brief college inzake Grip op Grondstoffen (afvalbeleid) (wk 35, nr. 1697328) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze brief over het programma “Van Afval Naar Grondstof (VANG) van de Rijksoverheid en de daarbij geformuleerde ambities en doelstellingen op het gebied van afval - en grondstoffen. Een projectgroep, bestaande uit beleidsmedewerkers van de zes “Avalex-gemeenten” en Avalex zelf heeft naar aanleiding van het rijksprogramma een concept-notitie opgesteld onder de titel: “Grip op grondstoffen”. Deze notitie is bijgaand ter informatie aan de raad gestuurd.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 7 oktober 2014

3.10 Brief college inzake gewijzigd verzamelbesluit in het kader van de afvalstoffenverordening (wk 32, nr. 1683875) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: betrekken bij de bespreking in de overlegvergadering van 7 oktober 2014 van de brief over Grip op Grondstoffen (zie hiervoor onder agendapunt 3.9)

3.11 Brief college inzake jaarstukken 2013 en begrotingsdocumenten Avalex (wk 36, nr. 1701826) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college informeert de raad met deze brief over de jaarstukken 2013 en de gewijzige begroting 2014 van Avalex. Ook wordt de raad geïnformeerd over een mogelijk financieel risico vanaf 2015, als gevolg van het voornemen van de staatssecretaris van Financiën om een afvalstoffenbelasting op te gaan leggen.
Advies: betrekken bij de bespreking in de overlegvergadering van 7 oktober 2014 van de brieven onder agendapunt 3.9 en 3.10 hiervoor.

3.12 Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Coendersbuurt (wk 36, nr. 1697061) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering

3.13 Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Parkeergarage Spoorsingel (wk 36, nr. 1697024) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering

3.14 Burgerbrief inzake Het Nieuwe Stadskantoor (wk 36, nr. 1698636) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In deze burgerbrief worden vragen gesteld over de noodzaak van het nieuwe stadskantoor en wordt de suggestie gedaan om het nog af te bouwen laatste deel (de 20%) achterwege te laten.
Advies:
1. deze burgerbrief betrekken bij de bespreking van de kwartaalrapportage Spoorzone in de aansluitende overlegvergadering;
2. de griffie verzoeken om, namens de commissie, een korte schriftelijke reactie te sturen aan de afzender aan de hand van de bespreking in de commissie.

3.15 Brief college inzake beantwoording vragen Sebastiaansbrug (wk 36, nr. 1701657) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college gaat in deze brief in op de vragen die zijn gesteld m.b.t. de Sebastiaans-brug. Deze vragen zijn in eerste instantie gesteld door de fracties van Stadsbelangen en SP en vervolgens ook door overige fracties tijdens de extra (besloten) commissievergadering van 17 juli 2014.
De commissie wordt gevraagd om aan te geven op welke manier men een vervolg wil geven aan de bespreking van dit onderwerp.
Advies: agenderen voor bespreking in de commissie RVW van 7 oktober en de wethouder verzoeken om dan te rapporteren over de laatste stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen met de provincie

3.16 Notitie D66, VVD en SP inzake oost-west verbindingen TU-wijk Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Door de fracties van D66, VVD en SP wordt voorgesteld om het college een onderzoek te laten starten naar het herintroduceren van een aantal oost-west verbindingen voor het autoverkeer in en rond het TU-gebied en het resultaat ervan te bespreken in de commissie RVW. Daarna kan dat onderzoek en de bespreking ervan dienen als input voor nader overleg met de TU over de verkeerssituatie rond de TU-wijk. Zie de bijlage voor de nadere details m.b.t. dit voorstel.Advies: de overige fracties wordt gevraagd om aan te geven of men kan instemmen met dit voorstel.

4 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling

Voorstel sessie parkeerbeleid
Het college zou graag op korte termijn een sessie willen beleggen m.b.t. het nieuwe parkeerbeleid. Het doel van deze sessie is om de raads- en commissieleden mee te nemen in de stand van zaken m.b.t. het parkeerdossier (parkeerbeleid, digitalisering en Integraal Exploitatiebedrijf parkeren).
Met ingang van 1 januari 2015 wordt er daadwerkelijk gestart met de digitalisering. Verstrekking en handhaving van parkeerrechten gaat dan volledig gedigitaliseerd (alles op kenteken). In de periode tot en met eind dit jaar wordt dit getest en wordt er uitgebreid gecommuniceerd over de aankomende veranderingen. Het college wil de raad hier graag nader over informeren.
Advies: deze sessie inplannen voor dinsdag 14 oktober 2014.

Overige verzoeken/uitnodigingen
a. bezoek aan DSM;
b. fietsexcursie door Delft met de fietsersbond afdeling Delft e.o. (ter oriëntatie op knelpunten in de stad);
c. raadswandeling Spoorzone

Advies: de griffie een voorstel laten uitwerken m.b.t. het inplannen van deze uitnodigingen

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie het bijgevoegde overzicht, ter vaststelling

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties