... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 23-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Concept besluitenlijst procedurevergadering cie. RV 13 december 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (2017: wk 49 t/m 51, 2018: wk 2) Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: concept notitie reikwijdte en detailniveau Schieoevers Noord (wk 50, nr. 3181225) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college biedt de raad als startnotitie van een Milieueffectrapportage (MER) met betrekking op de gebiedsontwikkeling Schieoevers de concept notitie reikwijdte en detailniveau aan. De notitie is de eerste stap van de m.e.r.-procedure en beschrijft op welke manier de milieueffectrapportage zal worden uitgevoerd: wat wordt onderzocht (de reikwijdte) en op welke manier worden de milieueffecten in beeld gebracht (het detailniveau). In de notitie is het streven voor Schieoevers Noord, op basis van bestaand beleid, vertaald in een voorstel van vijf ambities, waarvan in het milieueffectrapport (MER) onderzocht gaat worden welk ambitieniveau haalbaar is.
Advies: gecombineerd met ingekomen stuk 3.2 agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 20 februari 2018.

3.2 College van B&W: stand van zaken Schieoevers (wk 50, nr. 3181212) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over de aanpak van het ontwikkelgebied Schieoevers. In de brief wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de aanpak die het college voor ogen heeft. Desgewenst presenteert het college de meer inhoudelijke aspecten in een interactieve raadssessie. Voor Schieoevers Noord wordt ingezet op een transformatie naar intensief stedelijk gebied met een gemengd Werk-Woonklimaat. Voor Schieoevers Zuid wordt ingezet op een transformatie naar een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein met als uitgangspunt: het juiste bedrijf op de juiste plek.
Advies: gecombineerd met ingekomen stuk 3.1 agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 20 februari 2018.

3.3 Voorstel aan de gemeenteraad inzake coördinatieregeling Van der Goesstraat/ Van Schuijlenburchstraat (wk 51, nr. 3181952) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In het kader van de herontwikkeling van vier woonblokken aan de Van der Goesstraat/ Van Schuijlenburchstraat heeft Vidomes verzocht tot toepassing van degemeentelijke coördinatieregeling. Met deze regeling kunnen (onder meer) debestemmingsplanprocedure en de procedure voor de omgevingsvergunning(en) gelijktijdig worden doorlopen. Hierdoor wordt de totale doorlooptijd van de procedures bekort, zonder dat de belangen van de huidige bewoners, omwonenden of overige belanghebbenden worden geschaad.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.4 College van B&W: update beleidsregels ontheffingverlening autoluw-plus-gebied (wk 51, nr. 3187214) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de raadsvergadering van 28 september 2017 heeft de wethouder toegezegdeen voorstel te doen voor het beëindigen van de ontheffingverlening aanbrandstof aangedreven snor- en bromfietsen voor toegang tot hetautoluw-plus-gebied. Met de raad is afgesproken om het voorgenomencollegebesluit ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad. Het college zal daarna een definitief besluit nemen.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.5 Voorstel aan de gemeenteraad inzake vaststelling eerste fase Omgevingsvisie (wk 51, nr. 3182517) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Op 1 juni 2017 heeft de raad ingestemd om de Omgevingsvisie van Delft in twee fasen te ontwikkelen. De overgang van fase 1 naar fase 2 valt samen met de overgang van het bestaande college en de bestaande gemeenteraad naar het nieuwe bestuur na de verkiezingen. Een overgang van "Delft van Nu" naar "Delft in de toekomst". Voor de eerste fase van de omgevingsvisie zijn de feiten en cijfers verzameld van het Delft van Nu. Recent vastgestelde beleidsvisies, de kadernota 2017 en de Agenda 2040 geven kaders die in de Omgevingsvisie fase 1 zijn overgenomen als kaders waarbinnen het gesprek met de Stad zal plaatsvinden.Fase 1 van de Omgevingsvisie "de Basis", is nu gereed voor vaststelling.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 20 februari 2018.

3.6 Voorstel aan de gemeenteraad inzake tweede fase overdracht taken uitvoering straatparkeren naar ParkerenDelft (wk 51, nr. 3182508) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In december 2016 is besloten tot het faseren van de overdracht van uitvoerende parkeertaken van gemeente Delft (GD) naar ParkerenDelft (PD). Fase 1 betrof de overdracht van taken op het gebied van handhaving en de parkeerregisseur, fase 2 bestaat uit de overdracht van taken behorend bij de uitgifte van kentekengebonden producten, inning van naheffingsaanslagen parkeerbelasting en de afhandeling van beroep en bezwaar daarop. Aangezien deze overdracht van taken financiële gevolgen heeft wordt dit middels een begrotingswijziging voorgelegd.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.7 Voorstel aan de gemeenteraad inzake vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening Van Leeuwenhoekkwartier Noord’ (wk 2, nr. 3181460) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Voor de realisatie van The Student Hotel in de spoorzone van Delft is een partiële herziening van het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord opgesteld. Met de voorliggende herziening worden voor de realisatie van The Student Hotel de gebruiksmogelijkheden voor het bedrijfsmatig aanbieden van logies aangepast.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.8 Voorstel aan de gemeenteraad inzake besluiten governance Avalex (wk 2, nr. 3193661) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de raadsvergadering van 21 december 2017 zijn er voorgenomen besluiten genomen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Avalex en heeft de raad ingestemd met de concept tekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. De nu voorliggende besluiten zijn de definitieve uitwerking daarvan.
Advies: direct doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van de raad van 1 februari 2018.

4 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

Uitnodiging werkbezoek Bedrijvenkring Schieoevers d.d. 6 februari 2018
Van het bestuur van de Bedrijvenkring Schieoevers is een uitnodiging ontvangen voor een werkbezoek op dinsdag 6 februari a.s. van 18.00 uur tot 20.30 uur. De voorzitter zal bij dit agendapunt peilen of de commissie de in de vergaderplanning van de raad opgenomen externe oriëntatie wil invullen met dit werkbezoek

Conceptprogramma interactieve sessie programma Gebiedsontwikkeling
Aan de commissie wordt voorgesteld de interactieve sessie programma Gebiedsontwikkeling te houden op woensdag 21 februari 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur en in te stemmen met het conceptprogramma voor deze sessie.

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht ter vaststelling

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online