... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 20-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal-Delfts Kwartiertje
Tijd:19:45

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst vergadering “Delfts Kwartiertje” 16 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

4 Hoogheemraadschap van Delfland: Waterkwaliteitsrapportage 2016(wk 18, nr. 3024436) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor dit onderwerp. De rapportage is geagendeerd op verzoek van de fractie D66 via de lijst van ingekomen stukken van week 18. De fractie D66 wenst naar aanleiding van dit stuk met het college te spreken over het beheer van (zwem)waterkwaliteit en watergangen in Delft.

5 College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake scheurbrommers in de autoluwe binnenstad (wk 19, nr. 3033757) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit onderwerp. De beantwoording van de schriftelijke vragen door het college is geagendeerd op verzoek van de VVD-fractie via de lijst van ingekomen stukken van week 19. De VVD-fractie heeft een aantal vragen aan het college op basis van deze antwoorden.

6 College van B&W: update aansluiting Martinus Nijhofflaan-Prinses Beatrixlaan en aanpassing Voorhofdreef (wk 19, nr. 3033323) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties D66 en STIP. De fracties D66 en STIP hebben aanvullende vragen aan het college over deze brief.

Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht aan te geven of toezegging 17-09 door het college is afgedaan.

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

8 Spelregels “Delfts Kwartiertje” Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij het instellen van het zogeheten “Delfts Kwartiertje” (via het Presidium van 22 september 2016) is o.a. het volgende bepaald:
· het vragenkwartier is onderdeel van de vakcommissies SDW, RV en EFB;
· het vragenkwartier begint voorafgaand aan de procedurevergadering, in principe om 19.45 uur ;
· na 20.00 uur wordt geen nieuw onderwerp meer gestart;
· eventuele resterende niet besproken onderwerpen worden als schriftelijke vragen doorgeleid naar het college;
· de volgorde van binnenkomst van verzoeken is in principe leidend voor de volgorde van de agendering in het vragenkwartier;
· onderwerpen kunnen tot de dag vóór de vergadering tot 16.00 uur worden aangemeld;
· er wordt geen maximum gesteld aan het aantal te bespreken onderwerpen;
· elke fractie krijgt een spreektijd van 2 minuten, het college 5 minuten;
· bij het vragenkwartier kan niet worden ingesproken.