... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 10-10-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 19 september 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (wk 37 t/m 39) Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: voortgang Kruisstraat 71 (wk 37, nr. 3119961) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over de actuele stand van zaken Kruisstraat 71. In de afgelopen periode hebben diverse overleggen plaatsgevonden over bouwplan 3. De laatste versie van dit bouwplan heeft de gemeente nog niet ontvangen. Om de opschorting van de levering van perceel Kruisstraat 71 op te heffen, heeft de ontwikkelaar een nieuwe aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. Het college heeft in een brief aan de ontwikkelaar aangegeven dat de levering van het perceel nog steeds wordt opgeschort, omdat het bouwplan waarvoor nu een omgevingsvergunning is aangevraagd niet voldoet aan de eisen waaraan bouwplan 2 ingevolge de allonge dient te voldoen. De gemeente en de ontwikkelaar zijn in een impasse geraakt over het te realiseren bouwplan en de voorwaarden.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.2 College van B&W: parkeervisie Nieuw Delft (wk 38, nr. 3125430) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief biedt het college de parkeervisie Spoorzonegebied en het investeringsvoornemen voor een parkeervoorziening in veld 6 aan. De parkeervisie Spoorzonegebied bevat de nieuwe c.q. gewijzigde beleidsregels ten aanzien van het parkeren en stallen van motorvoertuigen in Nieuw Delft. De parkeervisie bevat geen inhoudelijke wijziging, maar is gebaseerd op reeds vastgestelde uitgangspunten uit de Nota Parkeernormen 2013, het Integraal Ontwikkelingsplan en de eerder vastgestelde parkeervisies.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

4 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling.

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online