... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 20-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 16 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (wk 19 t/m 23) Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: alternatief bouwplan Kruisstraat 71 (wk 20, nr. 3035279) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de overlegvergadering van 4 april jl. heeft wethouder Harpe gemeld dat ontwikkelaar Kruisstraat Delft B.V. heeft verzocht om samen met de gemeente de mogelijkheden te verkennen voor een (nieuw) alternatief bouwplan conform de planologische mogelijkheden en de geldende Parkeernota. De te onderzoeken variant bestaat uit lichte horeca en detailhandel op de begane grond (geen supermarkt), een aantal woonlagen erboven en parkeren op het achtererf. Deze variant zou in de plaats (moeten) komen van het eerdere (alternatieve) bouwplan waarbij een ondergrondse parkeergarage, een supermarkt op de begane grond en een woonlaag op de eerste verdieping werd voorzien. Met deze brief informeert het college de raad over de uitgevoerde verkenning voor dit alternatieve bouwplan. Het college besluit naar verwachting op 27 juni 2017 over het definitieve schetsontwerp.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.2 College van B&W: voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft 1e kwartaal 2017 (wk 20, nr. 3037539) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college biedt de voortgangsrapportage ontwikkeling Spoorzone Delft over het 1e kwartaal 2017 aan. In deze voortgangsrapportage zijn, zoals gebruikelijk, alleen de actuele ontwikkelingen per projectonderdeel vermeld en de resultaten van de risico actualisatie. Op dinsdag 13 juni 2017 is door het college een technische toelichting op de voortgangsrapportage over het 1e kwartaal 2017 verzorgd.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.3 College van B&W: evaluatie kentekentoegang (wk 20, nr. 3037629) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief ontvangt de raad de door het college vastgestelde evaluatie van kentekentoegang in de binnenstad van Delft. De in de raadsbrief “Evaluatie Kentekentoegang Binnenstad (wk 6, nr. 2965946)” geformuleerde hoofdvragen komen in deze evaluatie aan bod. De evaluatie heeft geleid tot een drietal voorstellen voor optimalisatie.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 19 september 2017.

3.4 Voorstel aan de gemeenteraad inzake Rioolaansluitverordening 2017(wk 21, nr. 3036896) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 november 2016, is voorgesorteerd op het aanpassen van de Rioolaansluitverordening. De aanpassing bestaat er hoofdzakelijk in dat het beheer van de aansluiting op het gemeentelijk riool uit handen van de burger wordt genomen en in handen van de gemeente komt. Daarnaast is de redactie van de verordening herzien. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd de Rioolaansluitverordening 2017 vast te stellen.
Advies: direct doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van de raad van 29 juni 2017.

3.5 College van B&W: ecokavels Harnaschpolder (wk 22, nr. 3046828) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over de stand van zaken omtrent de ecokavels in Harnaschpolder. Tevens wordt in de brief ingegaan op de vragen die de inspreker dhr. Gerhardt in de overlegvergadering van 4 april 2017 heeft gesteld. Inmiddels zijn vijf ecokavels onder optie. Ter afdoening van toezegging 15-20 ad 4 biedt het college een presentatie aan om de plannen voor deze vijf kavels toe te lichten. De voorzitter zal bij dit ingekomen stuk peilen of fracties belangstelling hebben voor de door het college aangeboden presentatie.
Advies: -

3.6 Voorstel aan de gemeenteraad inzake bestemmingsplan Lidl Griegstraat(wk 22, nr. 3041345) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Voor de uitbreiding van de Lidl aan de Griegstraat is een bestemmingsplan opgesteld. Lidl is voornemens de supermarkt in winkelcentrum Verdihof aan de Griegstraat uit te breiden en te moderniseren. De gewenste uitbreiding is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Op 27 oktober 2016 is door de gemeenteraad besloten de Wro-coördinatieregeling toe te passen voor deze ontwikkeling. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken onderdeel uit van deWro-coördinatieregeling.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.7 College van B&W: evaluatie Wro-coördinatieregeling (wk 22, nr. 3047336) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In het raadsvoorstel voor het toepassen van de coördinatieregeling Lidl Griegstraat van oktober 2016 heeft het college aangeboden om de toepassing van de coördinatieregeling te evalueren en de raad medio 2017 een evaluatie voor te leggen met een voorstel erbij hoe om te gaan met deze regeling. Met deze brief biedt het college de raad de evaluatie aan. Eind 2017 zal het college een Wro-coördinatieverordening ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van19 september 2017.

3.8 College van B&W: conceptreactie ontwerp OV Kadernota MRDH (wk 23, nr. 3050340) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college heeft namens de gemeenteraad een concept-zienswijze opgesteld op de ontwerp OV Kadernota MRDH. De Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit van de MRDH heeft in haar vergadering van 17 mei 2017 de ontwerp OV Kadernota vrijgegeven voor een zienswijze door de gemeenteraden van de MRDH-gemeenten. Omdat de zienswijze uiterlijk 24 augustus 2017 bij de MRDH moet zijn ingediend, is gezien de korte periode tussen publicatie van de zienswijze en de commissievergadering er voor gekozen de concept-zienswijze te agenderen voor zowel deze procedurevergadering als de aansluitende overlegvergadering. Mocht blijken dat geen enkele fractie een tekstwijzigingsvoorstel heeft ingediend of behoefte heeft aan bespreking dan heeft de commissie uiteraard de ruimte dit punt niet te agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.9 Voorstel aan de gemeenteraad inzake herhuisvesting overige uitvoerende onderdelen De Staal (wk 23, nr. 3046557) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Vanwege de beoogde herontwikkeling van de Staal dient voor de uitvoerende onderdelen die op de Staal gehuisvest zijn een andere locatie gevonden te worden. Voor de herhuisvesting van de winterdienst heeft de raad op 18 december 2014 een krediet ter beschikking gesteld. In dit raadsvoorstel worden de benodigde investeringen voor de uitplaatsing van de onderdelen werkplaats, magazijn, gemalen en buitenopslag op de Hoflaan 10 respectievelijk Vulcanusweg 257 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Uitgangspunt hierbij is nog steeds dat de herhuisvesting past binnen het resterende taakstellende budget hiervoor. Het college verzoekt de raad over dit raadsvoorstel te besluiten in de raadsvergadering van 29 juni 2017.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

4.1 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

4.2 Verslag werkgroep “implementatie nieuwe Omgevingswet” Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het verslag van de werkgroep “implementatie nieuwe Omgevingswet” van3 april 2017 is bijgevoegd. De werkgroep is voor het laatst bij elkaar geweest op maandag 22 mei 2017.

5 Openstaande moties en amendementen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online