... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 20-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst openbare overlegvergadering commissie Ruimte en Verkeer 16 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Van tevoren hebben zich geen insprekers aangemeld

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3,5 uur aan te houden. Dit betekent 14 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 13.De spreektijd voor het college is bepaald op 42 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 14 minuten gereserveerd.

6 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Dit agendapunt wordt standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

7 Voorstel aan de gemeenteraad inzake bestemmingsplan Lidl Griegstraat (wk 22, nr. 3041345) (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 29 juni 2017.

8 Voorstel aan de gemeenteraad inzake herhuisvesting overige uitvoerende onderdelen De Staal (wk 23, nr. 3046557) (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouders Brandligt en Harpe zijn uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 29 juni 2017.

9 Voorstel aan de gemeenteraad inzake Delft Energieneutraal 2050 –Uitvoeringsprogramma 2017- 2020 (wk 16, nr. 3016201) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 29 juni 2017.
Bij de bespreking van dit onderwerp kunnen de volgende stukken worden betrokken:
- College van B&W: besluit tot ondertekening Green Deal Aardgasvrije Wijken(wk 6, nr. 2966811);
- College van B&W: voortgang Warmterotonde Cluster West (wk 24, nr. 3053056).

Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht aan te geven of toezegging 14-07, 14-27, 15-22 ad 2 en de twee vanuit de commissie BLD overgehevelde toezeggingen door het college zijn afgedaan.

10 College van B&W: conceptreactie ontwerp OV Kadernota MRDH (wk 23, nr. 3050340) (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 19 juni 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl . Hierna worden de ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.

Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 29 juni 2017 aan de orde.

11 College van B&W: alternatief bouwplan Kruisstraat 71 (wk 20, nr. 3035279) (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 29 juni 2017 aan de orde.

Bij de bespreking van dit onderwerp kan de brief “Overleggroep omwonenden Kruisstraat en omgeving inzake alternatief bouwplan Kruisstraat 71(wk 23, nr. 3051066)” worden betrokken.

12 Spoorzone: Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: - College van B&W: jaarrekening 2016 OBS (wk 16, nr. 3019821)
- College van B&W: voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft
1e kwartaal 2017 (wk 20, nr. 3037539) (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)
Wethouders Hekker, Harpe en De Prez zijn uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 29 juni 2017 aan de orde.

Bij de bespreking van dit onderwerp kunnen de volgende stukken worden betrokken:
- College van B&W: evaluatie Raad van Advies Spoorzone Delft (wk 19, nr. 3033316);
- College van B&W: audit voorschot Budget Investeringen Ruimte Kwaliteit (BIRK) (wk 20, nr. 3037547);
- College van B&W: afschrift reactie op burgerbrief inzake vervroegen start aanleg Van Leeuwenhoekpark zuidelijk deel (wk 21, nr. 3041198);
- College van B&W: afschrift reactie op brief van KNNV inzake start aanleg zuidelijk deel Van Leeuwenhoekpark (wk 22, nr. 3046831).

13 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting Bekijk dit agendapunt online