Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 11-10-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 20 september 2016 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (wk 37 t/m 39) Bekijk dit agendapunt online

3.1 Brief college inzake update kentekentoegang binnenstad (wk 37, nr. 2858141) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over de stand van zaken van de invoering van kentekentoegang en meer specifiek over de handhaving van de autoluwe binnenstad. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties CDA, GroenLinks, en STIP. In de procedurevergadering van dinsdag 20 september jl. heeft de commissie, na een verzoek van de heer Bongers, besloten de brief te agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.2 Raadsvoorstel inzake coördinatieregeling Lidl, Griegstraat (wk 37, nr. 2854774) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In het kader van de herontwikkeling van de Lidl aan de Griegstraat heeft de Lidl verzocht tot toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling. Het voornemen is om de Lidl aan de Griegstraat (Buitenhof) uit te breiden. Het project behelst de sloop van de huidige Lidl, inclusief passage en de drie bestaande winkels die nu grenzen aan de Lidl. Met de nieuwbouw van de Lidl wordt het winkelcentrum herontwikkeld, waarbij ook de veiligheid in het gebied wordt betrokken. Het college verzoekt i.v.m. privaatrechtelijke afspraken en een zo spoedig mogelijke realisatie van het sloop/nieuwbouw project het raadsvoorstel in de raadsvergadering van oktober vast te stellen. Het college biedt namens de Lidl een presentatie over het project aan.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.3 College van B&W: concept beantwoording brief Greenpeace inzake toekomst warmterotonde (wk 38, nr. 2864347) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze conceptbrief geeft het college een antwoord op de brief van Greenpeace en Natuur & Milieu over de toekomst van de warmterotonde (wk 23, nr. 2795568). Op verzoek van de fractie GroenLinks was de brief van Greenpeace en Natuur & Milieu doorgeleid naar het college van B&W met verzoek om B&W-standpunt m.b.t. brief en verzending hiervan aan te houden tot de raad zich over B&W-standpunt heeft kunnen uitspreken. De commissie wordt gevraagd aan te geven of de concept beantwoording van het college kan worden verzonden.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 22 november 2016.

3.4 Raadsvoorstel inzake herziening afvalstoffenverordening en bijbehorend uitvoeringsbesluit (wk 39, nr. 2864498) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Als gevolg van het in 2015 door de raad vastgestelde beleidsplan “Grip op grondstoffen” gaat de gemeente Delft over op omgekeerd inzamelen, waarbij meer service op grondstoffen wordt geboden dan op restafval, want afval is grondstof. De juridische basis voor het uitvoeren van het afvalbeleid is de afvalstoffenverordening. Omdat het beleid is gewijzigd, moet ook de verordening worden aangepast. De gelegenheid is aangegrepen om de verordening integraal te herzien.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 22 november 2016.

3.5 Raadsvoorstel inzake uitbreiding parkeergebied C - parkeerverordening en aanwijzingsbesluit betaald parkeren (wk 39, nr. 2863556) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bewoners in de buurt begrensd door Michiel ten Hovestraat, Westplantsoen, Buitenwatersloot en Prinses Beatrixlaan (deelgebied 1 op de kaart) hebben met een enquête precies voldoende draagvlak aangetoond en verzoeken tot een uitbreiding van een parkeerreguleringsgebied C. Met het raadsvoorstel wordt gehoor gegeven aan het verzoek. Per 1 februari 2017 wordt in bovengenoemd gebied, waar momenteel geen parkeerregulering is, parkeerregulering ingevoerd.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 22 november 2016.

3.6 Brief college inzake nota tussentijdse evaluatie parkeren en afdoening motie Nijverheidsplein (wk 39, nr. 2869727) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In juni 2013 is de Kadernota Parkeren Delft 2013-2020 vastgesteld. Hierin is het parkeerbeleid voor de periode t/m 2020 vastgelegd. Destijds is toegezegd dat er een jaar nadat de projecten “herziening parkeerregulering”, “digitaal kentekenparkeren” en “integraal Parkeerbedrijf” zijn uitgevoerd een tussenevaluatie zal plaatsvinden. Het “integraal Parkeerbedrijf” is nog niet geïmplementeerd. De nota bevat de analyse van het huidige beleid aan de hand van data, de ervaringen met dat beleid uit de Klankbordgroep Parkeren en de stad. In de nota wordt een voorstel gedaan om het beleid bij te sturen.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 22 november 2016.

3.7 Brief college inzake vergadervoorziening gemeenteraad (wk 39, nr. 2869172) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2015 is toegezegd om de raad te Informeren over de effecten op de exploitatielasten indien de raad en de commissies zouden gaan vergaderen in het nieuwe kantoor. Ter afdoening van deze toezegging is het memo “vergadervoorzieningen raad wel/niet in HNK opgesteld. Het memo is in het fractievoorzittersoverleg op 19 september jl. verkennend besproken. De raad wordt gevraagd om op basis van het memo een besluit te nemen over de toekomstige locatie voor de vergadervoorzieningen van de raad.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 22 november 2016.

3.8 College van B&W: intentieverklaring met uitvaartverzorging De Laatste Eer (wk 39, nr. 2869169) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over de intentieverklaring die hetcollege recent heeft gesloten met de Coöperatieve uitvaartverzorging De Laatste Eer U.A. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft, CDA en ChristenUnie. De fracties hebben vragen over de wenselijkheid van verzelfstandiging beheer begraafplaatsen.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 22 november 2016.

4 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

Bespreking begroting in commissie Ruimte en Verkeer: integraal of bloksgewijs?
In de commissie Ruimte en Verkeer van 2 november 2016 staat de bespreking van de begroting 2017-2020 gepland, voor de onderdelen die onder deze commissie vallen. De griffie gaat ervan uit dat fracties evenals in 2014 en 2015 ook dit jaar een voorkeur hebben voor een integrale bespreking in twee termijnen. Zo niet, dan wordt fracties verzocht om voorafgaand aan de procedurevergadering van 11 oktober a.s. via de griffie een alternatieve indeling aan de commissie voor te leggen.

In de procedurevergadering van 20 september jl. heeft de commissie ingestemd met een externe oriëntatie bij Parking Delft B.V. Aan de commissie wordt voorgesteld deze externe oriëntatie bij Parking Delft B.V. te houden op woensdag 7 december 2016.

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling.

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties