Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 21-06-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering commissie R&V 19 april 2016 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Van tevoren heeft dhr. Van der Steen zich aangemeld als inspreker bij agendapunt 6.

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur en 15 minuten aan te houden. Dit betekent 13 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 11.De spreektijd voor het college is bepaald op 39 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 13 minuten gereserveerd. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven.

6 Brief college inzake ontwikkeling Kruisstraat 71 (wk 24, nr. 2802138) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)
Wethouder Förster, Hekker en Harpe zijn uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 30 juni 2016 aan de orde.

7 Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan en omgevingsvergunning Reinier de Graaf Gasthuis parkeergarage (wk22, nr. 2785635) (onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 30 juni 2016.

8 Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen tailtrack Westvest (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 30 juni 2016.

9 Brief college inzake wijziging in invulling LVVP budget en informatie Beter Benutten projecten (wk 20, nr. 2781693) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De fracties GroenLinks, ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft hebben verzocht de brief van het college te agenderen voor deze overlegvergadering. In eerste termijn zullen daarom alleen deze fracties het woord krijgen. In tweede termijn is er voor de overige fracties de gelegenheid om kort te reageren.

Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 30 juni 2016 aan de orde.

10 Brief college inzake project Groen-blauw Delft Zuidoost (wk 18, nr. 2773106) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 30 juni 2016 aan de orde.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties