Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 21-06-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 24 mei 2016 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken (wk 20 t/m 23) Bekijk dit agendapunt online

3.1 Brief college inzake wijziging in invulling LVVP-budget en informatie Delftse Beter Benutten projecten (wk 20, nr. 2781693) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over een verschuiving in het budget van het Lokaal Verkeers- en VervoersPlan van het project 'Ikea' naar 'Piekbelasting TU' en over de Delftse projecten binnen het subsidieprogramma Beter Benutten. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties GroenLinks, ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft. Het college heeft verzocht de brief te agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering in verband met de realisatie van het project vóór de deadline.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.2 Brief college inzake interactieve bijeenkomst concept Visie implementatie Omgevingswet (wk 21, nr. 2782903) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college nodigt de raad uit voor een interactieve bijeenkomst concept Visie implementatie Omgevingswet. Bij agendapunt 4 van deze vergadering wordt voorgesteld op basis van de ontvangen reacties deze interactieve bijeenkomst te houden op dinsdag 28 juni a.s. Tevens wordt op basis van de ontvangen reacties voorgesteld een extra overlegvergadering over dit onderwerp te beleggen op dinsdag 30 augustus 2016. In deze extra overlegvergadering wordt de door het college opgestelde “concept-visie implementatie Omgevingswet” besproken.
Advies: agenderen voor bespreking in de extra overlegvergadering van 30 augustus 2016.

3.3 Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan en omgevingsvergunning RdGG parkeergarage (wk 22, nr. 2785635) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college biedt ter vaststelling het bestemmingsplan RdGG parkeergarage aan. Met dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de parkeergarage van het Reinier de Graaf Gasthuis mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van Wro-coördinatieregeling dat het mogelijk maakt om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Op 7 september 2015 is de planvorming voor het gebied aan de raad gepresenteerd.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.4 Raadsvoorstel inzake herziening welstandsnota Delft (wk 22, nr. 2784794) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In 2013 is door de raad een nieuwe Welstandsnota vastgesteld. Omdat in de eerste jaren is gebleken dat een aantal zaken niet goed werkte, is de Welstandsnota na een evaluatie herzien. De nota zelf en de sneltoetscriteria zijn tekstueel aangepast. Daarnaast zijn de Welstandskaart en de Bouwmeldingskaart aangepast.
Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 20 september 2016.

3.5 Brief college inzake voortgang Sebastiaansbrug (wk 23, nr. 2793706) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over de voortgang St. Sebastiaansbrug. Conform afspraak hebben de drie opdracht gevende partijen (provincie Zuid-Holland, MRDH en gemeente Delft) gezamenlijk gemeentewerken Rotterdam ingeschakeld voor de uitvoering van het integrale projectmanagement en de engineering van het project. De afgelopen maanden zijn besteed om de scope van het project scherp te definiëren en een nieuw integraal programma van eisen op te stellen. Op dit moment wordt gewerkt aan het maken van het voorlopig ontwerp (VO). Naar verwachting is het VO rond de zomervakantie gereed. Het college biedt kort na het zomerreces een presentatie aan waarin een toelichting op het ontwerp zal worden gegeven. Aan de commissie wordt gevraagd of de commissie belangstelling heeft voor deze presentatie kort na het zomerreces.
Advies: betrekken bij bespreking wensen en bedenkingen procedure samenwerkings-overeenkomst Sebastiaansbrug.

3.6 Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van de tailtrack ten behoeve van tramlijn 19 op de Westvest (wk 23, nr. 2791182) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De gemeente Delft werkt samen met de MRDH aan de aanleg van tramlijn 19. Het doel hiervan is om een snelle tramverbinding te maken tussen Leidschendam-Voorburg en Delft en uiteindelijk ook de TU-wijk. Om tramlijn 19 door te kunnen laten rijden tot station Delft is een extra keerpunt (tailtrack) nodig, zolang doorrijden naar de TU-wijk nog niet mogelijk is. Voor een goede bereikbaarheid van station Delft en een robuuste uitvoering van de dienstregeling is de aanleg van de tailtrack noodzakelijk. De tailtrack bestaat uit een recht spoor dat op het doorgaande spoor wordt aangesloten met een zestal wissels. Voor dit plan is een aanvraag/vergunning benodigd, omdat het gebruik van het derde spoor niet past binnen de verblijfsdoeleinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan Spoorzone. Ten behoeve van dit plan is een omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig (conform artikel 2.12, lid 1 sub a. onder 3 van de Wabo). Om de tailtrack te realiseren binnen de planning en zonder extra overlast verzoekt het college het raadsvoorstel te agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.7 Brief college inzake vergunning Buccaneer (horeca Paardenmarkt 1A) (wk 24, nr. 2802125) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad op welke wijze het college uitvoering heeft gegeven aan de op 2 juni jl. door de raad aangenomen motie 14.3.1 “consensus nodig bij vestiging restaurant Buccaneer” en op welke wijze de uitkomsten daarvan zijn geborgd in de inmiddels verleende omgevingsvergunning. Op maandagavond 13 juni jl. heeft het college een overleg georganiseerd tussen de gemeente, de omwonenden en vertegenwoordigers van de Trojaanse Markt B.V. Van gemeentezijde is toegelicht op welke wijze de wensen en belangen van de omwonenden via het verbinden van specifieke voorschriften kunnen worden geborgd in een te verlenen vergunning. Er is geen totale overeenstemming tussen partijen bereikt. Er was over en weer wel begrip voor elkaars standpunten. Tussen alle partijen is afgesproken dat ingeval de vergunning zou worden verleend er uiterlijk binnen één jaar na verlening van de vergunning nogmaals zo'n bijeenkomst zal worden georganiseerd om de feitelijke impact van de vestiging van het restaurant met elkaar te bespreken en, waar nodig, nog aanvullende afspraken met elkaar te maken. Het college heeft dinsdag 14 juni jl. besloten de vergunning te verlenen.
Advies: de commissie wordt verzocht aan te geven of bovengenoemde motie 14.3.1 met deze brief door het college is afgedaan.

3.8 Brief college inzake update kansenlocaties (wk 24, nr. 2802137) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de raadsvergadering van 28 april jl. heeft het college toegezegd een update van de stand van zaken van de kansenlocaties, zoals genoemd in het bestemmingsplan Binnenstad 2012, aan de raad te sturen. De kansenlocaties zijn planologisch verschillend opgenomen. Op een aantal locaties zijn directe bouwmogelijkheden opgenomen, op andere locaties is een passende bestemming gekozen bij bestaande bebouwing of bij weer andere locaties moet er bij ontwikkeling een volledige planologische procedure gevolgd worden. Het is niet mogelijk om een uniform proces voor alle kansenlocaties te volgen. Het college wil borgen dat in de toekomst rondom de kansenlocaties in de binnenstad de verwachtingen helder zijn en stelt voor om inseptember een presentatie te verzorgen over deze locaties waarbij per locatie dehuidige kaders, stand van zaken en te verwachten procedures worden doorgenomen.Aan de commissie wordt gevraagd of de commissie belangstelling heeft voor deze presentatie in september 2016.
Advies: gebruik maken van het aanbod van het college van een presentatie in september 2016 over de 10 kansenlocaties.

3.9 Brief college inzake ontwikkeling Kruisstraat 71 (wk 24, nr. 2802138) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Met deze brief informeert het college de raad over het doorlopen traject, het gesprek met de ontwikkelaar en het vervolgtraject voor wat betreft de ontwikkeling Kruisstraat 71. Tot 12 september kan de ontwikkelaar zijn huidig ingediende bouwplan aanpassen en/of aanvullen, zodat een reguliere procedure, een reguliereprocedure met kruimelregeling of een uitgebreide procedure wordt doorlopen. De ontwikkelaar heeft de voorkeur voor de tweede variant (kruimelregeling) waarvoor het bouwplan moet worden aangepast. Het college staat positief tegenover de voorgestelde wijziging van het bouwplan waarbij op de eerste verdieping woningen komen in plaats van detailhandel. Alvorens de gesprekken met de ontwikkelaar voort te zetten, verneemt het college graag eerst het gevoelen van de raad hierover.
Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

4 Planning en externe oriëntaties Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.
Een meerderheid van de commissie heeft in reactie aangegeven een voorkeur te hebben voor het houden van een interactieve bijeenkomst "concept Visie implementatie Omgevingswet" op dinsdag 28 juni 2016 en een extra overlegvergadering over dit onderwerp te houden op dinsdag 30 augustus 2016. Aan de commissie wordt gevraagd de planning van deze interactieve bijeenkomst op 28 juni 2016 en de extra overlegvergadering op 30 augustus 2016 over dit onderwerp te bekrachtigen.

5 Openstaande moties en toezeggingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties