... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Rekening en Audit

Vergadering Commissie Rekening en Audit 07-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ciekamer(besloten vergadering)
Tijd:20:00

AGENDA

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Accountantsverslag bij de jaarstukken 2016

Aantekening: BDO Accountants verzorgt een toelichting op de bevindingen uit het accountantsverslag bij de jaarstukken.
Verder wordt een (technisch) gewijzigd raadsvoorstel over de jaarstukken 2016 aangeboden; met een erratumbrief en een brief over de opvolging van de adviezen van de accountant.
De commissie wordt gelegenheid geboden technische vragen te stellen.

4 Technische vragen jaarstukken 2016 gemeente en verbonden partijen

Aantekening: Dit agendapunt bestaat uit onderstaande onderdelen:
a) Technische vragen en antwoorden.
Op het moment van publicatie van de agenda zijn geen aanvullende antwoorden beschikbaar, voorafgaand aan de vergadering wordt een nieuw overzicht gepubliceerd.
Voor evt. nadere verhelderingen is de ambtelijke ondersteuning van het college aanwezig.

b) Voor verbonden partijen is een overzicht opgenomen met de stand van zaken van ontvangen jaarstukken. Indien voorafgaand aan de vergadering aanvullende jaarstukken worden ontvangen, wordt een geactualiseerd overzicht gepubliceerd.
De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen. Voor evt. nadere verhelderingen is de ambtelijke ondersteuning van het college aanwezig.

c) Terugkoppeling/voortuitblikken rekeningcommissies gemeenschappelijke regelingen.
R&A-leden die tevens lid zijn van rekeningencommissies van gemeenschappelijke regelingen wordt gelegenheid geboden korte terugkoppelingen/vooruitblikken te verzorgen.
De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen.

5 Oriënterende bespreking accountantsselectie boekjaar 2018 en verder

Aantekening: Op 30 juni 2018 eindigt de bestaande overeenkomst met de gemeentelijk accountant. Bij dit agendapunt wordt oriënterend stilgestaan bij de voorbereidingen voor de komende selectieprocedure.

(na dit agendapunt volgt een korte pauze)

6 Concept-raadsvoorstel R&A-advies jaarstukken 2016

Aantekening: Per email ontvangen R&A-commissieleden het concept-raadsvoorstel inzake het R&A-advies bij de jaarstukken 2016. Het concept-raadsvoorstel omvat nieuwe adviezen van de R&A-commissie en een beoordeling van openstaande adviezen uit voorgaande jaren. Bij de beoordeling van mogelijke afdoening van de adviezen over voorgaande jaren is tevens de collegebrief te betrekken; waarin wordt ingegaan op het R&A-advies bij de jaarstukken 2015 (week 45-2016, nr. 2896543).
De geplande publicatie van het definitieve raadsvoorstel op RIS is, op grond van het ordevoorstel planning & controlcyclus 2017, op vrijdag 9 juni a.s.

7 Rondvraag

8 Sluiting