Vergadering Commissie Middelen en Economie 20-02-2014

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering M&E 23 januari 2014. Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken: Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: Staat van Delft 2014 (Bestuursprogramma 2011-2014) (week 5, nr. 1546419) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In het stuk rapporteert het college over de realisatie van het bestuursprogramma 2011-2014.

Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering (overeenkomstig het vastgestelde Ordevoorstel planning & controlcyclus 2014).

3.2 College van B&W: financieel meerjarenbeeld (week 7, nr. 1554911) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De SP-fractie heeft een agenderingsverzoek voor behandeling in de aansluitende overlegvergadering ingediend. Motivatie van de fractie: “Het financiële beeld is veel slechter dan eerder gemeld. Direct bespreken, en niet over de verkiezingen heen tillen. Het alternatief is agenderen voor de komende Raad.”

Advies: behandeling bepalen aan de hand van het oordeel van de commissie over het agenderingsverzoek.

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij de planning is een aantal concrete voorstellen in het kader van afwikkeling en/of overdracht aan de nieuwe raad gevoegd. De commissie wordt gevraagd of zij daarmee kan instemmen. Zo nodig kunnen evt. vragen bij agendapunt 2 in de aansluitende overlegvergadering aan het college worden voorgelegd.

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij de (resterende) moties en toezeggingen is een aantal concrete voorstellen in het kader van afwikkeling en/of overdracht aan de nieuwe raad gevoegd. De commissie wordt gevraagd of zij daarmee kan instemmen. Zo nodig kunnen evt. vragen bij agendapunt 2 in de aansluitende overlegvergadering aan het college worden voorgelegd.

6 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties