Vergadering Commissie Middelen en Economie 12-12-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering commissie M&E 21-11-2013. Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers. Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een spreektijd van 2 uur aan te houden. Dit betekent 7,5 minuut per fractie en 45 minuten voor het college (incl. presentatie door de gemeentesecretaris).

6 Evaluatie Ondernemersfonds. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij de bespreking worden de volgende stukken betrokken:
- Collegebrief inzake Ondernemersfonds Delft (week 47, nr. 1379207);
- Raadsvoorstel inzake 1e wijziging OZB-verordening 2014 (week 46, nr. 1362958).
De collegebrief omvat de beloofde evaluatie van het Ondernemersfonds.
In het raadsvoorstel wordt toegelicht dat de begrote opbrengst inclusief het OZB-deel voor het Ondernemersfonds is; verder omvat het voorstel de jaarlijkse (technische) aanpassing in december inzake waardeontwikkelingen van de WOZ-herwaarderingen per 1 januari.

Over de collegebrief is geen formele besluitvorming aan de orde. Mocht de commissie-bespreking aanleiding geven tot het indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het raadsvoorstel, ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 19 december 2013.
Wethouders Junius en Vokurka zijn uitgenodigd bij dit agendapunt.

7 Presentatie stand van zaken ambtelijke organisatie. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zoals door het college bij de Kadernota toegezegd, verzorgt de gemeentesecretaris een presentatie over de stand van zaken van de ambtelijke organisatie.Wethouder Vokurka is uitgenodigd bij dit agendapunt.

8 Derde Algemene Raadsbegrotingswijziging 2013 (week 48, nr. 1377640) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (afhankelijk van uitkomst van procedurevergadering)
Indien vanuit fracties aanleiding wordt gezien tot een commissiebespreking, dan dient deze plaats te vinden in deze overlegvergadering. Begrotingswijzigingen over het lopende jaar mogen o.g.v. artikel 192 van de Gemeentewet niet nĂ  31 december door de raad worden vastgesteld. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het raadsvoorstel. Wethouder Vokurka is uitgenodigd bij dit agendapunt.

9 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties