Vergadering Commissie Middelen en Economie 12-12-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering M&E 21 november 2013. Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken: Bekijk dit agendapunt online

3.1 Voorstel aan de gemeenteraad inzake '1e wijziging verordening OZB 2014' (week 46, nr. 1362958) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In het raadsvoorstel wordt toegelicht dat de begrote opbrengst incl. het OZB-deel voor het Ondernemersfonds is; verder omvat het voorstel de jaarlijkse (technische) aanpassing in december inzake waardeontwikkelingen van de WOZ-herwaarderingen per 1 januari. Bij het raadsvoorstel is een versnellingsverzoek gevoegd voor een behandeling in de aansluitende overlegvergadering, dit met het oog op de beoogde inwerkingtreding van de wijzigingen op de tarieven per 1 januari a.s.
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

3.2 College van B&W: Ondernemersfonds Delft (week 47, nr. 1379207) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Tijdens de begrotingsbehandeling 2014 is vanuit de raad verzocht om de evaluatie van het Ondernemersfonds zo snel mogelijk te agenderen voor commissiebespreking. Verder is door het college bij de evaluatie een versnellingsverzoek gevoegd.
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering (samen met ingekomen stuk 3.1).

3.3 Voorstel aan de gemeenteraad inzake '3e begrotingswijziging 2013 (3e ARB) (week 48, nr. 1377640) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij het raadsvoorstel is een versnellingsverzoek gevoegd voor een behandeling in de aansluitende overlegvergadering. Begrotingswijzigingen over het lopende jaar mogen o.g.v. artikel 192 van de Gemeentewet niet na 31 december door de gemeenteraad worden behandeld.
Advies: de commissie wordt gevraagd om te bepalen of directe doorgeleiding naar de hamerstukkenagenda van de raad van 19 december a.s. danwel een bespreking in de aansluitende overlegvergadering wordt gewenst.

4 Planning en externe oriƫntaties: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties