Vergadering Commissie Middelen en Economie 18-04-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering M&E 21 maart 2013. Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers. Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda. Bekijk dit agendapunt online

6 Externe oriëntatie Expatbeleid Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Vanuit de commissie zijn onderstaande te behandelen aspecten naar voren gebracht. Onderstaande leden van het Expat Project Team in Delft is gevraagd om hun zienswijze daarover met de commissie te delen.
Paul Rüllmann (voorzitter van het Expat Project Team in Delft):
- op basis van welke aspecten vestigen expats zich juist wel/niet in Delft?
- de kracht van expats voor de kenniseconomie.

Michiel Kraaijeveld (lid Expat Project Team en voorzitter MKB Delft):
- de aantrekkelijkheid van het woonklimaat;
- is het woningaanbod in Delft voor expats adequaat?

Lucie Cunningham, lid van het Expat Project Team en zelf expat:
- het oordeel van expats over de culturele voorzieningen;
- de beschikbaarheid van kwalitatief goede zorg voor expats.

Bij deze externe oriëntatie is desgewenst de collegebrief “Ontwikkelingen omtrent de samenwerking met de gemeente Den Haag in de Xpat Desk” te betrekken (DDL week 10, nr. 1290487; reeds in uw bezit). Wethouder Guldemond is uitgenodigd bij dit agendapunt.

7 College van B&W: oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij en verzoek tot uiten wensen en bedenkingen Clean Tech Delta (DDL week 8, nr. 1283959) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In het stuk (reeds in uw bezit) geeft het college een toelichting op het voornemen tot oprichting van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM), daarnaast wordt de commissie in de gelegenheid gesteld om op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet wensen en bedenkingen in te brengen over Clean Tech Delta. Over de ingebrachte wensen en bedenkingen zal vervolgens een brief van de commissie M&E aan de raad worden opgesteld, ter bespreking/vaststelling in de raad van 25 april a.s.
Wethouder Guldemond is uitgenodigd bij dit agendapunt.

8 Presentatie Stand van zaken audit gemeenschappelijke regelingen. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Namens het college wordt, zoals beloofd, een presentatie over de stand van zaken van de audit “gemeenschappelijke regelingen” verzorgd. Wethouder Vokurka is uitgenodigd bij dit agendapunt.
Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

9 College van B&W: voorstellen van budgetoverheveling en bestemmingsreserves (DDL week 14, nr. 1295796). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Een annotatie van de griffie is bijgevoegd.
Zoals gebruikelijk wordt de commissie zo vroeg mogelijk in de gelegenheid gesteld om desgewenst bij het college “aan de bel te trekken” over de voorstellen inzake budgetoverhevelingen. De raad heeft daardoor de mogelijkheid om, indien noodzakelijk geacht, het college desgewenst zo vroeg mogelijk kenbaar te maken dat een specifiek overhevelingsvoorstel door een (raads)meerderheid van de commissie ongewenst wordt geacht. Wethouder Vokurka is uitgenodigd bij dit agendapunt.
Ingeval een meerderheid van de commissie kenbaar maakt een andere opvatting te hebben over een voorgestelde budgetoverheveling, dan kan het college worden verzocht dat evt. nog te verwerken in de jaarstukken die op 26 april a.s. worden aangeboden danwel uitwerking krijgen via het indienen van een amendement bij de behandeling van het raadsvoorstel over de jaarstukken 2012.

10 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties