Vergadering Commissie Middelen en Economie 18-04-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering M&E 21 maart 2013. Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken: Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: zienswijze op de 1e wijziging begroting 2013 en het meerjarenperspectief van de Regionale Belasting Groep (DDL week 11, nr 1291668) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Ingevolge de in 2008 vastgestelde procedure inzake zienswijzen bij gemeenschappelijke regelingen informeert het college de raad over haar bestuurlijke reactie op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.
Advies: de commissie wordt gevraagd aan te geven of agendering voor een overlegvergadering nodig wordt geacht.

3.2 College van B&W: samenwerkingsovereenkomst Regionale Samenwerking Bedrijventerreinen (DDL week 12, nr 1293981) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De collegebrief is geagendeerd voor de procedurevergadering door de SP-fractie met de navolgende motivatie: “Delft verliest hier geld op. Wij hebben daar een aantal keren in M&E over gesproken met het College. De vraag is nu of deze afspraken voldoende zijn.”
Advies: fracties uit de commissie wordt gevraagd aan te geven of zij aanleiding zien tot een bespreking met het college. In dat geval: agenderen voor de overlegvergadering van 30 mei a.s.

3.3 Gedeputeerde Staten: begrotingscirculaire 2014-2017 (DDL week 14, nr. 1295290) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de brief roepen Gedeputeerde Staten de gemeenteraden in de provincie op om verschillende punten de kaderstellende en controlerende rol optimaal invulling te geven. Dit met het oog op de onzekere financiële vooruitzichten en de verantwoordelijkheid om de begroting 2014 structureel in evenwicht te houden.
Advies: de commissie wordt gevraagd of zij naar aanleiding van de brief voor de vervulling van deze rollen aanvullende wensen heeft qua ondersteuning en/of proces in het kader van de begrotingsbehandeling 2014.

3.4 College van B&W: voorstellen van budgetoverheveling en bestemmingsreserves (DDL week 14, nr. 1295796) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Integrale besluitvorming over de jaarstukken 2012 vindt plaats begin juli a.s. Tot dat moment worden voorgestelde budgetoverhevelingen geacht te passen binnen het reguliere beleid. Vanuit de raad is hierover in 2009 aangegeven dat de ruimte kort voor het zomerreces om een budgetoverheveling nog af te wijzen weliswaar formeel bestaat, maar dat die ruimte materieel echter klein is te noemen, gezien het moment in het jaar. Daarom stuurt het college jaarlijks, zodra zij over de budgetoverhevelingen een besluit heeft genomen, hierover een brief aan de raad. De raad heeft daardoor de mogelijkheid gekregen om, indien noodzakelijk geacht, zo vroeg mogelijk evt. “aan de bel te trekken” om het college desgewenst kenbaar te maken dat een specifiek overhevelingsvoorstel door een (raads)meerderheid van de commissie ongewenst wordt geacht.
Advies: bespreken in de aansluitende overlegvergadering.

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties