Vergadering Commissie Middelen en Economie 14-02-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering M&E 24 januari 2013. Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers. Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda. Bekijk dit agendapunt online

6 Inspraak "Visie en agenda binnenstad 2020" (DDL week 51, nr. 1273120). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Als voorbereiding op de inhoudelijke bespreking op 21 maart a.s .heeft de commissie besloten om tijdens de vergadering van vanavond het gesprek met de stad aan te gaan. De commissie heeft daartoe de partijen in de stad uitgenodigd die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de binnenstadsnota om hun visie op het uiteindelijke document met de commissie te delen.
Bij het opstellen van de nota zijn door het college de volgende personen/partijen betrokken: de voorzitter van het Ondernemersfonds, de directeur van de Kamer van Koophandel, drie betrokkenen van verenigingen van vastgoedeigenaren, de heer Weyers (Ondernemersvereniging Binnenstad Delft / Evenementenbureau), de heer Van Bergen (belangenvereniging Zuidpoort, belangenvereniging Oude en Nieuwe Delft en winkeliersvereniging Breestraat e.o.), de Stichting Centrum Management Delft, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Delft, de heer Kleijweg (ondernemer en initiatiefnemer binnenstadsmonitor), de directeur van Delft Marketing, de programmamanager van de Ondernemersvereniging Binnenstad Delft, de heer Sonneveld (eigenaar Multibrand Fashionstore No. 13), de heer Van Vliet (bewoner binnenstad) en een studentenvertegenwoordiger.
De heren Weyers, Van Bergen, Kleijweg, Sonneveld en Van Vliet hebben aangekondigd aanwezig te zullen zijn; de Kamer van Koophandel heeft gemeld geen gebruik te maken van de uitnodiging van de commissie. Van de overige betrokkenen is op het moment van verzending van de agenda nog geen reactie ontvangen. Ook overige geïnteresseerde personen/partijen kunnen desgewenst inspreken over de binnenstadsnota.
Het inhoudelijke debat van de commissie met het college, dat volgt op deze inspraakavond, vindt plaats op 21 maart a.s. Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

7 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

8 Sluiting (van het openbare deel van de vergadering). Bekijk dit agendapunt online

9 Actualisatie business case Spoorzone (besloten en geheim; in de Commissiekamer) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zoals toegezegd door het college, wordt tweemaal per jaar een presentatie verzorgd over de actualisatie van de business case Spoorzone.
Met het oog op de marktgevoelige informatie in de business case is door het college voorgesteld om dit agendapunt in beslotenheid en onder geheimhouding plaats te laten vinden.
Hiertoe worden bij dit agendapunt de volgende procedurele stappen doorlopen:
- Vaststellen besloten karakter van de bijeenkomst;
- Presentatie college m.b.t. actualisatie business case Spoorzone;
- Afronding bespreking - vaststelling handhaving geheimhouding over hetgeen aan de orde is geweest.
Formele besluitvorming in de gemeenteraad is niet nodig. In het geval het debat aanleiding geeft tot het indienen van moties is afronding in de raad aan de orde.

Pagina opties