Vergadering Commissie Middelen en Economie 01-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissie kamer
Tijd:19:30
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen.

2 Insprekers Programmabegroting 2013-2016.

3 Begroting 2013:

Aantekening: - Raadsvoorstel Programmabegroting 2013 - 2016 (DDL week 36, nr. 1248334)
- Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2013 (DDL week 36, nr. 1248273)
Voor de behandeling zijn de wethouders Vokurka, Junius, Guldemond en De Prez uitgenodigd.
Op grond van de commissieverordening adviseert de commissie de raad over de volgende onderwerpen: Organisatie (Communicatie, Dienstverlening/ Inkoop, P&O); Stadsmarketing; Financiƫn; Deelnemingen; Grondexploitatie & Vastgoed; Kenniseconomie & Onderwijs; Economie (incl. toerisme/MKB); Technopolis/Harnaschpolder/Schieoevers (aandeelhouderschap en ontwikkeling).
Blok 1 (wethouder Vokurka)
- raadsvoorstel Belastingverordeningen 2013;
- hoofdstuk Financieel meerjarenbeeld;
- hoofdstuk Paragrafen voor onderdelen mbt M&E: weerstandsvermogen en risicomanagement, verbonden partijen, subsidies, financiering, bedrijfsvoering, grondbeleid en lokale heffingen;
- doelstellingen "Goede ruimtelijke ordening; onderdeel vastgoed", "Goede dienstverlening en heldere communicatie" en "Rolbewuste overheid".
Verder kan desgewenst de ontvangen collegebrief inzake de Septembercirculaire 2012 (DDL week 42, nr. 1260910) bij de commissiebespreking worden betrokken.

Blok 2 (wethouders Guldemond, Junius en De Prez)
- doelstellingen "Groei Kenniseconomie" en "Sterkere economie, meer werkgelegenheid"
Bij dit blok kan tevens een evt. inbreng aan de orde komen met betrekking tot de aan de commissie M&E thematisch toebedeelde projecten: Technopolis/Harnaschpolder/Schieoevers (aandeelhouderschap en ontwikkeling).

De annotatie van de griffie is bijgevoegd. Meer informatie over de het proces van de begrotingsbehandeling is terug te vinden in het routeschema begrotingsbehandeling 2013, dat reeds in uw bezit is. De onderdelen van de begroting, die van toepassing zijn op de commissie, zijn in de bijlage opgenomen.

4 Sluiting.

Pagina opties