... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur

Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 18-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Voor zover daaraan in de voorafgaande procedurevergadering een behoefte is geuit, worden bij dit agendapunt evt. vragen over de collegebrief “programma en extra informatie m.b.t. raadsbijeenkomst Agenda Delft 2040 op 30 januari 2018” (week 2, nr. 3599795) behandeld.

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering commissie EFB 7 december 2017 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor een totale spreektijd van maximaal 3 uur en 30 minuten aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 11 minuten per fractie en 38 minuten voor het college voor alle agendapunten. Voor toelichting en reactie door de Delftse Rekenkamer bij agendapunt 6 is maximaal 20 minuten geraamd. Bij agendapunt 12 is een netto-presentatietijd van maximaal 15 minuten beschikbaar. Voor eventuele insprekers is 16 minuten geraamd.

6 Klankborden Delftse Rekenkamer onderzoek Informatiebeveiliging Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zoals besloten in de procedurevergadering van 7 december jl. is de Delftse Rekenkamer aanwezig om met de commissie te klankborden over het onderzoek Informatiebeveiliging (zie ook brief Delftse Rekenkamer week 51, nr. 3183729).
Van de Delftse Rekenkamer is vervolgens, ten behoeve van een voorbereiding door fracties op dit agendapunt een brief ontvangen om te kunnen reflecteren op de concept-deelvragen (brief Delftse Rekenkamer week 2, nr. 3597769).
Het agendapunt start met een korte toelichting door de Delftse Rekenkamer. Aansluitend wordt de commissie gelegenheid geboden suggesties en aandachtspunten voor het onderzoek mee te geven.

7 Concept-raadsvoorstel actualisering Referendumverordening Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)
Van de raadswerkgroep Aanpassing Referendumverordening is bijgaand raadsvoorstel ontvangen.

NB: om besluitvormingstechnische reden staan in het concept-raadsvoorstel de commissievoorzitter en -griffier als aanbieders van het stuk aan de raad opgenomen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat zij geen betrokkenheid hebben gehad bij het opstellen van het stuk. Vragen en opmerkingen kunnen worden gericht aan de aanwezige leden van de raadswerkgroep.

Een collegereactie op het concept-raadsvoorstel wordt zo spoedig mogelijk na de collegevergadering van 16 januari a.s. ter beschikking gesteld en daarna onder dit agendapunt gepubliceerd.
Zodra de reactie beschikbaar is, wordt deze onder dit agendapunt gepubliceerd.
De commissie ontvangt daarover een attenderingsmail.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.
Burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd voor dit agendapunt.

8 Gewijzigd voorstel aan de gemeenteraad inzake een actualisering van de APV voor Delft (week 51, nr. 3181474) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

NB: van het college is bericht ontvangen dat op dit moment wordt gewerkt aan een gewijzigd raadsvoorstel, dat zo spoedig mogelijk na de collegevergadering van 16 januari a.s. wordt toegezonden. Zodra het aangepaste voorstel beschikbaar is, wordt het onder dit agendapunt gepubliceerd. De commissie ontvangt daarover een attenderingsmail.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.
Burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd bij dit agendapunt.

9 Openbaar agendapunt inzake rapportage “Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019” (week 41, nr. 3139052) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zoals besloten in de procedurevergadering van 16 november jl. wordt in deze overlegvergadering bovengenoemde (openbare) rapportage besproken.

Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.
Burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd voor dit agendapunt.

10 Besloten en geheim agendapunt inzake “Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme” Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

NB: bij opening en sluiting van dit agendapunt zal de voorzitter de geheimhoudingsprocedure doorlopen.

De inhoudelijke aanleiding voor dit agendapunt en de wettelijke gronden voor de oplegging van geheimhouding worden in de bijgevoegde brief nader toegelicht:
- College van B&W: verzoek geheim deel openbare overlegvergadering (week 51, nr. 3188245).

Zoals in de brief aangegeven, wordt gestart met een beknopte presentatie over de problematiek, de aanpak en te verwachten ontwikkelingen. Vervolgens krijgt de commissie een fictieve casus gepresenteerd waaruit blijkt wat de Persoonsgerichte aanpak zoal behelst.
Daarna wordt de commissie gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Er staat een netto-presentatietijd van maximaal 15 minuten ter beschikking.
Burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd voor dit agendapunt.

11 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.
Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

12 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online