... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur

Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 18-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 7 december 2017. Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 Voorstel aan de gemeenteraad inzake ruimtelijk economische visie (week 50, nr. 3166091) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 15 februari 2018.

3.2 Voorstel aan de gemeenteraad inzake de Nota Verbonden partijen 2018-2021 (week 50, nr. 3177306) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 15 februari 2018.

3.3 Gewijzigd voorstel aan de gemeenteraad inzake een actualisering van de APV voor Delft (week 51, nr. 3181474) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij het voorstel is een versnellingsverzoek gevoegd om de wijzigingen en het nieuwe beleid met betrekking tot incidentele festiviteiten per 1 februari 2018 in te laten gaan.
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

3.4 College van B&W: verzoek geheim deel openbare overlegvergadering (week 51, nr. 3188245) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de procedurevergadering van 16 november jl. heeft de commissie besloten om de collegebrief over de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 (week 41, nr. 3139052) te agenderen voor de overlegvergadering van vandaag. In aanvulling op het openbare agendapunt, in relatie tot vragen vanuit de raad, stelt het college een geheim agendapunt voor. De aanleiding inclusief een verwijzing naar de wettelijke gronden voor geheimhouding staan in de brief opgenomen.
Advies: instemmen met geheim agendapunt in de aansluitende overlegvergadering, aansluitend aan het openbare agendapunt over de de openbare rapportage.

3.5 College van B&W: programma en extra informatie m.b.t. raadsbijeenkomst Agenda Delft 2040 op 30 januari 2018 (week 2, nr. 3599795) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Fracties wordt een mogelijkheid geboden om eventuele vragen te stellen over het door het college voorgestelde programma. Ingeval van evt. vragen of opmerkingen verloopt beantwoording via agendapunt 2 van de aansluitende overlegvergadering ('Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering').
Advies: voor zover hieraan behoefte bestaat, agenderen voor agendapunt 2 van de aansluitende overlegvergadering.

3.6 Concept-raadsvoorstel actualisering Referendumverordening Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Vanuit de raadswerkgroep Aanpassing Referendumverordening is bijgaand concept-raadsvoorstel ontvangen. De raadswerkgroep verzoekt om bespreking in de aansluitende overlegvergadering.
NB: om besluitvormingstechnische reden staan in het concept-raadsvoorstel de commissievoorzitter en -griffier als aanbieders van het stuk aan de raad opgenomen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat zij geen betrokkenheid hebben gehad bij het opstellen van het stuk. Vragen en opmerkingen kunnen worden gericht aan de aanwezige leden van de raadswerkgroep.
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het concept-programma voor een technische sessie over de regeling “Delftse aanpak risico's in beeld” (geplande datum: 14 februari a.s.) komt maandagmiddag 15 januari a.s. ter beschikking en wordt dan onder dit agendapunt gepubliceerd.

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online