... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur

Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 07-12-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 16 november 2017. Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken: Bekijk dit agendapunt online

3.1 Raadsvoorstel inzake de 3e Algemene Raads Begrotingswijziging (ARB) 2017 (week 47, nr. 3162007) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Bij het raadsvoorstel is een brief met versnellingsverzoek gevoegd voor behandeling in de aansluitende overlegvergadering.
NB: begrotingswijzigingen over het lopende jaar mogen op grond van art. 192 van de Gemeentewet niet na 31 december door de gemeenteraad worden behandeld.
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

3.2 Raadsvoorstel aan de gemeenteraad inzake de Regeling Delftse aanpak risico's in beeld (week 48, nr. 3167006) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online