... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur

Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 07-12-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:45
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten: Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a) overlegvergadering commissie EFB 2 november 2017 (begrotingscommissie);
b) Delfts Kwartiertje commissie EFB 16 november 2017;
c) overlegvergadering commissie EFB 16 november 2017.

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor een totale spreektijd van maximaal 3 uur en 25 minuten aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 12 minuten per fractie en 43 minuten voor het college voor alle agendapunten. Voor insprekers is 20 minuten geraamd.

6 Visie Prinsenhof en Update Uitvoeringsagenda Cultuurkader Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De bespreking vindt plaats via onderstaande twee sub-agendapunten (met afzonderlijke termijnen):

a) Collegebrief inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof (week 25, nr. 3058193) en raadsvoorstel inzake ruimtelijke visie (week 44, nr. 3141177)

Bij dit sub-agendapunt kunnen tevens onderdelen uit de 'Uitvoeringsagenda Cultuurkader' die betrekking hebben op het Museum Prinsenhof worden betrokken.

Over de collegebrief inzake de inhoudelijke visie is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het raadsvoorstel inzake de ruimtelijke visie.

NB: voorafgaand aan deze politiekinhoudelijke behandeling wordt op maandag 4 december om 19.00 uur in de Raadszaal een technische presentatie over de ruimtelijke visie door de architect verzorgd.

b) Overige programmalijnen Uitvoeringsagenda Cultuurkader (week 45, nr. 3156460)
Bij dit sub-agendapunt worden alle overige onderdelen uit de Uitvoeringsagenda Cultuurkader besproken (met uitzondering van Museum Prinsenhof).

Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

Wethouder Förster is uitgenodigd voor dit agendapunt.

7 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.
Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

8 Raadsvoorstel inzake de Regeling Delftse aanpak risico's in beeld (week 48, nr. 3167006) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het raadsvoorstel.Wethouders Hekker en Harpe zijn uitgenodigd voor dit agendapunt.

9 Raadsvoorstel inzake Algemene Raadsbegrotingswijziging 2017 (week 47, nr. 3162007) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het raadsvoorstel.Wethouder Hekker is uitgenodigd voor dit agendapunt.

10 College van B&W: visie en informatiestrategie (week 42, nr. 3144363) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig het besluit in de procedurevergadering van 16 november jl. is, met uitnodiging van de commissie EFB, in de commissie R&A van 29 november jl. een technische presentatie over de visie en informatiestrategie verzorgd. De presentatie is op RIS onder die vergadering te vinden.

Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.
Wethouder Hekker is uitgenodigd voor dit agendapunt.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online