... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur

Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 15-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 11 mei 2017. Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 Voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Grote Projecten: competenties wethouders (week 19, nr. 3034125) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies:agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

3.2 College van B&W: plan van aanpak evaluatie Gemengd Model (week 19, nr. 3033320) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De brief is geagendeerd op verzoek van de fracties van CDA, CU en SP.
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

3.3 Voorstel van het presidium aan de gemeenteraad inzake verantwoording fractievergoedingen 2016 (week 23, nr. 3049602) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Advies: doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van 29 juni a.s., tenzij aanleiding wordt gezien tot bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

3.4 College van B&W: overzicht verzoekschriften Nationale Ombudsman 2016 (week 23, nr. 3050342) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zoals gebruikelijk wordt het jaaroverzicht van de Nationale Ombudsman geclusterd besproken met twee overige (nog te ontvangen) stukken: het Burgerjaarverslag en het jaarverslag van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften.
Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 7 september 2017 (bij tijdige ontvangst van de overige twee stukken).

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissie wordt om instemming gevraagd met het bijgevoegde conceptprogramma voor een externe oriëntatie bij Museum Prinsenhof op 6 september a.s.
De externe oriëntatie is gerelateerd aan de toekomstvisie voor het museum, welke naar verwachting medio juni van het college wordt ontvangen.

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online