... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur

Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 15-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering commissie EFB 11 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van maximaal 3 uur en 20 minuten aan te houden. Dit betekent dat van 12 minuten per fractie en 48 minuten voor het college voor alle agendapunten wordt uitgegaan Voor toelichtingen van de voorzitter van de R&A-commissie en de voorzitter van de Begeleidingscommissie Onderzoek Grote Projecten is in totaal 10 minuten geraamd. Voor eventuele insprekers is van 10 minuten uitgegaan.

6 Jaarstukken 2016 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Commissiebespreking vindt plaats aan de hand van onderstaande stukken:
a) Raadsvoorstel inzake Jaarstukken 2016 (incl. MPG 2016-2019) (week 23, nr. 3016818);
b) Raadsvoorstel inzake Advies Rekening- & Auditcommissie jaarstukken 2016 (week 23, nr. 3051044)
c) Raadsvoorstel inzake verantwoording fractievergoedingen 2016 (week 23, nr. 3049602; evt. bespreking is afhankelijk van uitkomst van de voorafgaande procedurevergadering).

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de voorstellen ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 29 juni 2017.

De R&A-commissievoorzitter is bij dit agendapunt aanwezig voor een korte toelichting op het advies van de Rekening & Auditcommissie bij de jaarstukken 2016 en beantwoording van eventuele vragen daarover.

Aangezien het gemeentelijk jaarverslag alle beleidsterreinen omvat, zijn alle commissies en alle collegeleden uitgenodigd. Collegeleden zullen op volgorde van locoburgemeesterschap het woord krijgen om te reageren op de inbreng vanuit de commissie.

Bij de bespreking is te betrekken:
BDO: Accountantsverslag 2016 Gemeente Delft (week 22, nr. 3047686)

7 College van B&W: nadere duiding voorstel m.b.t. huisvesting van VAK en DOK in Kadernota (week 16, nr. 3020724) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zoals besloten in de procedurevergadering van 11 mei jl., vindt over deze collegebrief met een nadere duiding van het voorstel in de Kadernota met betrekking tot huisvesting van VAK en DOK via deze overlegvergadering een afzonderlijke commissiebespreking plaats.

Bij de bespreking is te betrekken:De VAK en DOK: informatie over huisvestingsplannen n.a.v. externe oriëntatie 21 feb. 2017 (week 10, nr. 2983397)

Wethouder Förster is uitgenodigd voor dit agendapunt.

NB: Overige onderwerpen in de Kadernota worden besproken tijdens de daarvoor geplande commissie op 22 juni a.s. Formele besluitvorming over de Kadernota vindt plaats in de raadsvergadering op 29 juni 2017.

8 Voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Grote Projecten: competenties wethouders (week 19, nr. 3034125) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

Door de gemeenteraad is de Begeleidingscommissie op 16 februari 2016 via (bijgevoegd) amendement 3.1.C gevraagd om na te denken over competenties, waaraan (toekomstige) wethouders moeten voldoen en richtlijnen op te stellen, waardoor kennisoverdracht van portefeuilles bij wisseling van wethouders wordt gewaarborgd. Via deze brief heeft de begeleidingscommissie het eindproduct van haar werkzaamheden opgeleverd.

Over de brief is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

De voorzitter van de Begeleidingscommissie Onderzoek Grote Projecten is uitgenodigd voor dit agendapunt.

9 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

10 College van B&W: plan van aanpak evaluatie Gemengd Model (week 19, nr. 3033320) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

De collegebrief is geagendeerd op verzoek van de fracties van CDA, CU en SP.Motivering CDA: "In de commissie van vorig jaar is afgesproken dat de commissie betrokken zou worden bij de totstandkoming van de onderzoeksvragen. Voordat het PvA definitief is denken wij graag mee en willen we hier in de commissie van gedachten over wisselen." Motivering CU: "De fractie heeft vragen over plan van aanpak en suggesties voor aanscherping". Motivering SP: "De fractie heeft nog enkele (politieke) vragen over het stuk."

In eerste termijn zullen alleen deze fracties het woord krijgen. In tweede termijn is er voor overige fracties desgewenst gelegenheid om te reageren. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit agendapunt.

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online