Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 09-02-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (afhankelijk van behoefte daaraan in voorafgaande procedurevergadering)

Bij dit agendapunt bestaat gelegenheid eventuele vragen te stellen over het voorgestelde proces in de collegebrief “Proces Kadernota 2017 en Nieuw Elan” (week 3, nr. 2952613). Inhoudelijk is de brief te betrekken bij de voorgestelde raadsmarkt op 21 maart 2017.

3 Vaststellen besluitenlijsten overlegvergaderingen 6 oktober, 3 en 17 november, 8 en 15 december 2016 en 19 januari 2017 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Conform afstemming met het presidium en het fractievoorzittersoverleg wordt u gevraagd de oude besluitenlijsten (t/m 8 december 2016) voor kennisgeving aan te nemen.
Vanaf de commissievergadering van 15 december 2016 is er overgegaan naar uitgebreidere verslaglegging.

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De voorzitter stelt voor een totale spreektijd van 3 uur aan te houden. Dit betekent dat een netto-presentatietijd van 15 minuten is geraamd en verder van 10 minuten per fractie en 40 minuten voor het college voor alle agendapunten is uitgegaan. Voor eventuele insprekers is 15 minuten geraamd.

6 College van B&W: Roadmap Next Economy (week 4, nr. 2956911) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college geeft in de begeleidende brief aan graag met de commissie in gesprek te gaan over de Roadmap. Via een email-peiling is door de commissie ingestemd dit agendapunt te starten met een door het college aangeboden inleidende samenvattende presentatie (van maximaal 15 minuten), met linken naar Delftse zaken.

Het aangeboden stuk bestaat uit drie onderdelen: de collegebrief, een compacte (publieks)versie en de integrale versie van de Roadmap Next Economy. Fracties kunnen verhelderende technische vragen over de Roadmap vooraf mailen via de griffie.

Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 23 februari 2017 aan de orde.

Wethouder Förster is uitgenodigd voor dit agendapunt.

7 Metropoolregio Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.Verder is een overzicht met geplande behandeldata van onderwerpen in de MRDH opgenomen voor het desgewenst meegeven van aandachtspunten.

8 College van B&W: beantwoording motie reisdocumenten thuisbezorgd (week 51-2016, nr. 2931052) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De collegebrief is geagendeerd op verzoek van STIP, Fractie Van Koppen en SP. In eerste termijn zullen daarom alleen deze fracties het woord krijgen. In tweede termijn kunnen alle fracties reageren.

De commissie wordt gevraagd bij de inbreng aan te geven of de motie als afgedaan is te beschouwen.

Wethouder Hekker is uitgenodigd voor dit agendapunt.

9 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties