Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 09-02-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 19 januari 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 College van B&W: Proces Kadernota 2017 en Nieuw Elan (week 3, nr. 2952613) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Zoals toegelicht bij de lijst van ingekomen stukken van week 3, wordt fracties de mogelijkheid geboden eventuele vragen te stellen over het voorgestelde proces. Indien hieraan behoefte blijkt te zijn, verloopt beantwoording via agendapunt 2 van de aansluitende overlegvergadering ('Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering'). Inhoudelijk is de brief bij de voorgestelde raadsmarkt op 21 maart 2017 te betrekken.
Advies: agenderen voor agendapunt 2 van de aansluitende overlegvergadering, voor zover hieraan behoefte bestaat.
NB: van het college is op 8 februari jl. een aanvullende brief met nadere detaillering ten aanzien van de raadsmarkt ontvangen en van de ChristenUnie is op 7 februari jl. een verzoek ontvangen om de bijgevoegde brief van de fractie bij dit agendapunt te betrekken.

3.2 College van B&W: Roadmap Next Economy (week 4, nr. 2956911) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het college geeft in de begeleidende brief aan graag met de commissie in gesprek te gaan over de Roadmap.
Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering; mede gezien de ruimte op de agenda.

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties