Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 19-05-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering 14 april 2016 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (wordt bij volgende vergadering ter vaststelling aangeboden)

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van maximaal 3 uur en15 minuten aan te houden. Dit betekent dat van een netto-presentatietijd van 25 minuten en verder van 13 minuten per fractie en 42 minuten voor het college voor alle agendapunten wordt uitgegaan. Voor evt. insprekers is 10 minuten geraamd. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven.

6 Technische presentatie financieel meerjarenbeeld Kadernota Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Evenals voorgaande jaren wordt door de afdeling Controlling een technische presentatie verzorgd over het financieel meerjarenbeeld van de Kadernota. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen vanuit de commissie. Evt. niet binnen de beschikbare tijd te beantwoorden vragen zullen schriftelijk worden afgewikkeld.NB: de politiekinhoudelijke bespreking van de Kadernota vindt plaats in de commissie van 16 juni a.s.

7 Gewijzigd raadsvoorstel inzake Gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk voor IT-diensten (week 15, nr. 1985623) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.
Wethouder Hekker is uitgenodigd voor dit agendapunt

8 Initiatiefvoorstel Onafhankelijk Delft 'Elk stembureau telt' (week 15, nr. 2760471) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de raad van 28 april jl. is besloten het voorstel in deze commissievergadering te bespreken. Bij de bespreking is de bestuurlijke reactie van het college (week 18, nr. 2772886) te betrekken. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor dit agendapunt.

9 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor dit agendapunt.

10 Concept-zienswijze begroting MRDH 2017 (week 15, nr. 2759405 en week 17, nr. 2769580) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Op verzoek vanuit de raad wordt de concept-zienswijze op de MRDH-begroting standaard geagendeerd voor commisisiebespreking. Aangezien deze begroting ook componenten met betrekking tot de VervoersAutoriteit omvat, zijn commissieleden Ruimte en Verkeer mede uitgenodigd.

Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk woensdag 18 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl . Hierna worden de ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS.

In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht het onderwerp aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 2 juni a.s. aan de orde. Bij het agendapunt is verder te betrekken de kaderbrief voor begrotingen 2017 van gemeenschappelijke regelingen (week 50-2015, nr. 2667924).
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor dit agendapunt.

11 Concept-zienswijze Veiligheidsregio Haaglanden (week 15, nr. 2760210 en concept-zienswijze college van B&W) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)
Ingeval aanleiding wordt gezien tot commissiebespreking, wordt fracties verzocht tekstwijzigingsvoorstellen te mailen naar griffie@delft.nl . Het moment van publicatie op RIS van tekstwijzigingsvoortellen is mede afhankelijk van de ontvangst van de concept-zienswijze van het college. Hierover zal een nader bericht per mail volgen. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.
Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht het onderwerp aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 2 juni a.s. aan de orde.
Bij het agendapunt is verder te betrekken de kaderbrief voor begrotingen 2017 van gemeenschappelijke regelingen (week 50-2015, nr. 2667924).
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor dit agendapunt.

12 Gemeentelijke Ombudsfunctie (week 13, nr. 2749954) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de procedurevergadering van 14 april 2016 lag een brief voor van de Ombudsman van Den Haag waarin wordt aangeboden de gemeentelijke ombudsfunctie ook voor Delft te vervullen. Zoals afgesproken is voor deze commissiebesprekig door de griffie een compacte notitie opgesteld met een inventariserende vergelijking tussen invulling van deze functie via de Nationale Ombudsman en een gebruikmaking van de Ombudsman van Den Haag.
De commissie wordt gevraagd aan te geven of continuering van gebruikmaking van de Nationale Ombudsman de voorkeur heeft, danwel behoefte bestaat aan een vervolgtraject waarbij een eventuele inzet van de Ombudsman van Den Haag verder wordt onderzocht.
Fracties die verhelderende vragen over de notitie hebben, worden verzocht deze vooraf te stellen aan de griffie.

13 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties